1. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 – 2019 «Κάνουμε την εμπιστοσύνη σας Πράξη»

Συνδηµότες και συνδηµότισσες, Ίσως πολλοί να µας χαρακτηρίζουν ονειροπόλους, κάθε φορά που δηµοσιεύουµε ένα νέο έργο ή µια επωφελή παρέµβαση για όλους τους δηµότες. Τηρώντας τις αρχές του πολιτικού πολιτισµού, της διαφάνειας και της νοµιµότητας, τα πιστεύω µας για τη… Διαβάστε περισσότερα »

2. ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ 2014 – 2019

Αναπλάσεις ∆ιασφαλίσαµε και δροµολογούµε άµεσα αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων, για την αναζωογόνηση του κέντρου και των πλατειών της Τρίπολης Συνολική ∆απάνη Παρεµβάσεων 5.282.350,00€ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΝΔΗΛΑΣ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ Προϋπολογισµός: 543.350,00€ Φορέας Χρηµατοδότησης: ΣΥΜΒΑΣΗ 09/2014 ΕΓΙΝΕ ΕΠΑΝΑΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ Φάση υλοποίησης:… Διαβάστε περισσότερα »

3. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 2014 – 2019

Σχολικές Υποδοµές Συντηρούµε, ανακαινίζουµε και ενισχύουµε τα σχολικά συγκροτήµατα ώστε να έχουµε ασφαλή, φροντισµένα κτίρια για τα παιδιά µας. Συνολική ∆απάνη Παρεµβάσεων 4.122.660,00€ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 1ουΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 1ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Προϋπολογισµός: 372.660,00 € Φορέας… Διαβάστε περισσότερα »

4. ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2014 – 2019

Αθλητικές Εγκαταστάσεις Ανακατασκευάζουµε και αναβαθµίζουµε τις αθλητικές εγκαταστάσεις του ∆ήµου µας. Συνολική ∆απάνη Παρεµβάσεων 4.114.974,13 € ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ∆.Α.Κ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ Προϋπολογισµός: 644.800,00 € Φορέας Χρηµατοδότησης: ΥΠΕΣ/ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ Στοιχεία Ένταξης: 22735/28-03-2019 Φάση υλοποίησης: Προς ∆ηµοπράτηση Ο εκσυγχρονισµός περιλαµβάνει την… Διαβάστε περισσότερα »

5. ΑΓΡΟΤΙΚΗ OΔΟΠΟΙΙΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 2014 – 2019

Αγροτική Oδοποιία Αντιπληµµυρικά έργα – Απαλλοτριώσεις Προχωράµε άµεσα σε µια σειρά από έργα υποδοµής για τις αγροτικές περιοχές του ∆ήµου Συνολική ∆απάνη Παρεµβάσεων 29.997.441,85 € ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Προϋπολογισµός: 1.400.000,00 € Φορέας Χρηµατοδότησης: ΥΠΕΣ / ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Στοιχεία Ένταξης:… Διαβάστε περισσότερα »

6. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ – ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΤΙΡΙΑ 2014 – 2019

Πολιτιστικοί Χώροι – Μουσεία Προχωράµε στην αποκατάσταση και αναβάθµιση των πολιτιστικών χώρων του ∆ήµου µας. Συνολική ∆απάνη Παρεµβάσεων 7.909.844,79 € ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΑΤΖΟΥΝΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ Προϋπολογισµός: 2.111.024,39 € Φορέας Χρηµατοδότησης: ΥΠΟΑΝ / ΥΜΕΠΕΡΑΑ /… Διαβάστε περισσότερα »

7. ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ – ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 2014 – 2019

Οδικό ∆ίκτυο – Σηµάνσεις Βελτιώνουµε, Συντηρούµε, Αποκαθιστούµε το οδικό δίκτυο και τις σηµάνσεις του ∆ήµου µας Συνολική ∆απάνη Παρεµβάσεων 5.185.000,00 € ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΑ 2016 ΣΤΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ… Διαβάστε περισσότερα »

8. ΎΔΡΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 2014 – 2019

Ύδρευση – Αποχέτευση – Άρδευση Ολοκληρώσαµε έργα ύδρευσης και άρδευσης µε σκοπό τη σωστή διαχείριση, την εξοικονόµηση και αξιοποίηση των υδάτινων πόρων. Επεµβαίνουµε και επιλύουµε τα προβλήµατα από τα ακραία καιρικά φαινοµένα. Συνολική ∆απάνη Παρεµβάσεων 66.975.067,98 € ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ… Διαβάστε περισσότερα »

9. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ – ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ – ΠΡΑΣΙΝΟ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 2014 – 2019

Η καθηµερινότητα στο ∆ήµο µας ∆ιαχείριση Απορριµµάτων ∆ώσαµε ρεαλιστική αλλά και βιώσιµη λύση. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕΓΑΒΟΥΝΙ. Συνολική ∆απάνη Παρέµβασης: 675.000,00 € Φορέας Χρηµατοδότησης: ΥΠΕΣ / Π∆Ε 600.000,00 – Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 75.000,00 Φάση υλοποίησης: Υλοποιείται (1η… Διαβάστε περισσότερα »

10. ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ 2014 – 2019

Πρόνοια και Κοινωνική Συνοχή Υποστηρίζουµε έµπρακτα τους συνανθρώπους µας που έχουν ανάγκη και στεκόµαστε δίπλα τους. Προχωρήσαµε σε ∆ωρεάν προληπτικούς ελέγχους και διαγνωστικές εξετάσεις: Προγεννητικό Έλεγχο και Τοκετό σε Άπορες Γυναίκες του ∆ήµου µας σε συνεργασία µε το Μαιευτήριο ΛΗΤΩ… Διαβάστε περισσότερα »