9. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ – ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ – ΠΡΑΣΙΝΟ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 2014 – 2019

12/05/2019 16:12

Η καθηµερινότητα
στο ∆ήµο µας

∆ιαχείριση Απορριµµάτων

∆ώσαµε ρεαλιστική αλλά και βιώσιµη λύση.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕΓΑΒΟΥΝΙ.

Συνολική ∆απάνη Παρέµβασης: 675.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΥΠΕΣ / Π∆Ε 600.000,00 – Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 75.000,00

Φάση υλοποίησης: Υλοποιείται (1η Φάση)

Προχωρήσαµε σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες για να αντιµετωπίσουµε το πρόβληµα της διαχείρισης των απορριµµάτων στο ∆ήµο µας, µε γνώµονα τη δηµόσια υγεία και τη προστασία του περιβάλλοντος.

Ζητήσαµε από τη κεντρική διοίκηση, δεδοµένης της αδυναµίας του περιφερειακού Φορέα ∆ιαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων να ανταποκριθεί αποτελεσµατικά στο πρόβληµα των απορριµµάτων, να προβεί σε νοµοθετική ρύθµιση ώστε, ∆ήµοι όπως ο δικός µας να µπορούν αυτοτελώς να διαχειριστούν τα απορρίµµατα που παράγουν. Ένα πρόβληµα που ακόµα και σήµερα δυσχεραίνει τη λειτουργία του ∆ήµου µας και τη καθηµερινότητα των πολιτών µας. Εξάλλου η δηµιουργία νέων ΧΑ∆Α στη περιοχή µας, δεν µας τιµά ως πολίτες και δεν αντανακλά το πολιτισµό µας.

Προχωρήσαµε µε εισαγγελική εντολή στο καθαρισµό οικοπέδων στο ∆ήµο µας που αποτελούσαν κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία.

Προχωράµε και υιοθετούµε νέες συνήθειες, εφαρµόζοντας τις αρχές της κυκλικής οικονοµίας

Προωθούµε την πρόληψη και την ανακύκλωση των απορριµµάτων και ενισχύουµε το δίκτυο ∆ιαλογής στη Πηγή.

Συλλέγουµε χωριστά το γυαλί καθώς και το χαρτί από σχολεία, δηµόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες, κλπ.

Προωθούµε την οικιακή κοµποστοποίηση, τη χωριστή συλλογή πράσινων αποβλήτων και τη συλλογή αποβλήτων κουζίνας.

Εφαρµόσαµε και συνεχίζουµε ένα πρόγραµµα ολοκληρωµένης ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των δηµοτών και ειδικότερα των παιδιών για τα οφέλη της επαναχρησιµοποίησης και ανακύκλωσης των απορριµµάτων.

Σχεδιάζουµε τη κατασκευή ενός Ολοκληρωµένου Πράσινου Σηµείου.


Έργα Μικρής Κλίµακας
Εργασίες – Προµήθειες

Χρηµατοδότηση από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του ∆ήµου και Αντισταθµιστικά οφέλη ΑΠΕ)

Υλοποιήσαµε παρεµβάσεις στο σύνολο του ∆ήµου Τρίπολης
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΥΨΟΥΣ 2.267.357,00 €

Άµεσα εκτελούνται παρεµβάσεις:
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΥΨΟΥΣ 1.951.779,61€


∆ιαχείριση Αδέσποτων ζώων

∆ώσαµε ιδιαίτερη σηµασία στο πρόβληµα που είχε δηµιουργηθεί και εξακολουθεί να υπάρχει µε τα αδέσποτα ζώα, τα οποία όµως έχουν και αυτά δικαίωµα στη φροντίδα.

Εφαρµόσαµε κατά γράµµα τη νοµοθεσία. Κατά τη περίοδο 2015-2018, προχωρήσαµε στη περισυλλογή 600 ζώων. Πραγµατοποιήθηκαν σε 420 από αυτά όλες οι απαραίτητες κτηνιατρικές υπηρεσίες όπως σήµανση και καταχώρησή τους σε µητρώο, εµβολιασµός και υγιής στείρωση.

Προχωρήσαµε σε υιοθεσίες καθώς και στην προµήθεια τροφών σε φιλόζωους εθελοντές για την κάλυψη των αναγκών των αδέσποτων ζώων.

Εφαρµόσαµε κατά γράµµα τη νοµοθεσία. Κατά τη περίοδο 2015-2018, προχωρήσαµε στη περισυλλογή 600 ζώων, παρείχαµε κτηνιατρικές υπηρεσίες (πχ. σήµανση και καταχώρηση σε µητρώο, εµβολιασµό και υγιή στείρωση) σε περίπου 420 από αυτά, σε υιοθεσίες καθώς και στην προµήθεια τροφών σε φιλόζωους προς κάλυψη των αναγκών των αδέσποτων ζώων.

Ενοικιάσαµε και διαµορφώνουµε χώρο φιλοξενίας. Εφαρµόζουµε ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα ορθολογικής διαχείρισης µε στόχο την ευζωία των ζώων και την προστασία της δηµόσιας υγείας καθώς και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Α∆ΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ (ΕΝ∆ΙΑΙΤΗΜΑ)

Προϋπολογισµός: 68.126,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: Ιδίοι Πόροι

Φάση υλοποίησης: Υλοποιείται

Η δυναµικότητα του χώρου φιλοξενίας ανέρχεται σε 100 θέσεις ενήλικων και ανήλικων ζώων
όπου θα πραγµατοποιείται:

 • Κτηνιατρικός έλεγχος και διαχωρισµός των ζώων σε κατηγορίες ανάλογα µε την κατάσταση της υγείας τους, ώστε να είναι εφικτή η άµεση παροχή κατάλληλης αγωγής.
 • Υγιής στείρωση και περίθαλψη για µία τουλάχιστον εβδοµάδα ή όσο κρίνει ο ανάδοχος κτηνίατρος.
 • Σήµανση των ζώων και καταχώρησή τους σε µητρώο.
 • Προσωρινή φιλοξενία ζώων συντροφιάς ηλικίας µικρότερης των (5) µηνών, µέχρι την ηλικία των (5) µηνών.
 • Υιοθεσίες: Οι ενδιαφερόµενοι ανάδοχοι θα µπορούν να επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις του κέντρου σε καθηµερινή βάση.
 • Ευαισθητοποιηµένοι πολίτες θα µπορούν να επισκέπτονται καθηµερινά το κέντρο ώστε να βοηθούν εθελοντικά.
 • Για τα επιθετικά και βαριά τραυµατισµένα ζώα, καθώς και για αυτά που φέρουν ζωοανθρωπονόσους, προβλέπεται φιλοξενία έως την έκδοση γνωµάτευσης από τις αρµόδιες επιτροπές.

Κυκλοφοριακό

Προχωρήσαµε για πρώτη φορά στην εκπόνηση και έγκριση συνολικής κυκλοφοριακής µελέτης για την πόλη της Τρίπολης, µε την σχετική έκδοση ΦΕΚ.

Εφαρµόζουµε άµεσα τη νέα κυκλοφοριακή µελέτη για την καλύτερη κυκλοφορία στην πόλη.

Ολοκληρώνουµε τη διάνοιξη της οδού Ε. Μπακοπούλου -προέκταση της οδού Παπαρρηγοπούλου- ενός πολύ σηµαντικού έργου για το κυκλοφοριακό της Τρίπολης, ενός έργου πνοής.


Φωτισµός

Συντηρούµε και αναβαθµίζουµε το φωτισµό του ∆ήµου µας, συνολικά.

Αντικαθιστούµε τα 12.777 παλαιά ενεργοβόρα φωτιστικά σώµατα µε νέας τεχνολογίας LED, σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου µας, επιτυγχάνοντας:

 • Ανάληψη του κόστους συντήρησης από τον ανάδοχο.
 • Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας,
 • Περιορισµό της ετήσιας εκποµπής ρύπων CO2.
 • Πλήρη αποπληρωµή σε βάθος δεκαετίας της επένδυσης, των τόκων και τυχόν λοιπών εξόδων µέσω της εξοικονόµησης ενέργειας.

Συνολική ∆απάνη Παρέµβασης 3.375.751,20 €

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Φορέας Χρηµατοδότησης: ∆άνειο από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων.

Φάση υλοποίησης: Έχει προεγκριθεί από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων. Αναµένεται απόφαση ∆.Σ ∆ήµου Τρίπολης για διενέργεια δηµοπράτησης.


Στάθµευση

Απαραίτητη προϋπόθεση για την δηµιουργία νέων χώρων στάθµευσης και την οριοθέτηση θέσεων ελεγχόµενης στάθµευσης, ήταν η έγκριση από την πολιτεία (µε έκδοση ΦΕΚ) ολοκληρωµένης κυκλοφοριακής µελέτης της πόλης, η οποία ουδέποτε υπήρχε µέχρι σήµερα και η οποία πλέον ολοκληρώθηκε και εγκρίθηκε το ∆εκέµβριο του 2018.

Έχοντας πλέον τη νοµιµότητα:

Προχωράµε στην οριοθέτηση των θέσεων ελεγχόµενης στάθµευσης, επί οδών και πλατειών. Με την εφαρµογή της νέας κυκλοφοριακής µελέτης δηµιουργούνται νέες θέσεις στάθµευσης ελεύθερης χρήσης για τους µόνιµους κατοίκους.

∆ίνουµε την οριστική λύση στο πρόβληµα στάθµευσης µε τη δηµιουργία 2 νέων υπόγειων πάρκινγκ (614 θέσεων) στη πόλη της Τρίπολης.

Η χρηµατοδότησή τους θα πραγµατοποιηθεί από τον ανάδοχο µε µηδενική συµµετοχή του ∆ήµου. Το έργο αφορά Σύµπραξη ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα (Σ∆ΙΤ).

Συνολική ∆απάνη Παρέµβασης 7.000.000,00 €

 • Υπόγειο πάρκινγκ τριών επιπέδων, 426 θέσεων, στον ακάλυπτο χώρο όπισθεν του ∆ικαστικού µεγάρου και παράλληλη διαµόρφωση ισόγειου επιφάνειας σε χώρο πράσινου.
 • Υπόγειο πάρκινγκ τεσσάρων επιπέδων, 188 θέσεων, στη πλατεία της κάτω Αγοράς και παράλληλη διαµόρφωση ισογείου επιφάνειας σε πλατεία και χώρο πρασίνου.


 

Παιδικές χαρές

Ανακατασκευάζουµε τις παιδικές χαρές του ∆ήµου µας, σύµφωνα µε τις σύγχρονες προδιαγραφές και γνώµονα την ασφάλεια των παιδιών µας.

Συνολική ∆απάνη Παρεµβάσεων 355.766,80€

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Προϋπολογισµός: 255.767,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΥΠΕΣ/ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ

Στοιχεία Ένταξης: 60942/31-10-2018

Φάση υλοποίησης: Προς ∆ηµοπράτηση

Τοπικές Ενότητες: ΑΛΕΑ, ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ, ΑΛΩΝΙΣΤΑΙΝΑ, ΑΡΤΕΜΙΣΙΟ, ΒΛΑΧΕΡΝΑ, ΒΟΥΡΒΟΥΡΑ, ∆ΑΡΑ, ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ, ΚΑΝ∆ΗΛΑ, ΚΑΨΙΑ, ΛΕΒΙ∆Ι, ΣΚΟΠΗ, ΤΣΕΛΕΠΑΚΟΥ, 3ου ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ, ΜΕΤΑ- ΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΠΛ. ΚΑΝΕΛΛΟΥ ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗ, ΣΤΟΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆Η, ΠΛ. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΣΤΙΣ ∆.Ε. ΤΕΓΕΑΣ ∆.Ε. ΣΚΙΡΙΤΙ∆ΑΣ ΚΑΙ ∆.Ε. ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ

Προϋπολογισµός: 99.999,80 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: LEADER-ΠΑΡΝΩΝΑΣ ΑΕ / ΕΣΠΑ 2014-2020

Στοιχεία Ένταξης: Προς ∆ηµοπράτηση

Φάση υλοποίησης: Υπό Ένταξη

Τοπικές Ενότητες: ΚΕΡΑΣΙΤΣΑ, ΡΙΖΕΣ, ΚΟΛΛΙΝΕΣ, ΑΣΕΑ


Πράσινο

Συντηρούµε όλους τους κοινόχρηστους χώρους αστικού πρασίνου. Στόχος µας είναι η προστασία, η συντήρηση και η ανάπτυξη του υπάρχοντος πρασίνου όλου του ∆ήµου Τρίπολης.
Το βραβευµένο από την WWF πάρκο της πλατείας Άρεως, τα υπόλοιπα πάρκα της πόλης και οι πλατείες, οι παιδικές χαρές, οι δεντροστοιχίες, οι λοιποί χώροι της ∆.Κ Τρίπολης αλλά και το αστικό πράσινο των 78 Τοπικών Κοινοτήτων του ∆ήµου µας, όπως πλατείες, παιδικές χαρές, πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής κ.λπ, χρήζουν καθηµερινής αδιάκοπης φροντίδας από το υπάρχον λιγοστό µόνιµο προσωπικό που πασχίζει πραγµατικά να συντηρήσει και να αναβαθµίσει αυτούς τους χώρους προκειµένου να είναι πάντα επισκέψιµοι από τους δηµότες µας και να αποτελούν σηµεία αναφοράς για το πράσινο όλης της Ελλάδας.

∆ίνουµε ιδιαίτερη βαρύτητα στην κοπή επικίνδυνων δέντρων, όπου τίθεται θέµα ασφάλειας τόσο των ανθρώπων όσο και παρακείµενων κατασκευών. Σηµειώνεται ότι το Τµήµα πρασίνου του ∆ήµου τηρώντας την αρχή της περιβαλλοντικής αντιστάθµισης προβαίνει στην αντικατάστασή τους µε φύτευση άλλων νεαρών δέντρων και θάµνων που βελτιώνουν την αισθητική του περιβάλλοντος χώρου.

Σύνταξη κανονισµού πρασίνου. Ο Κανονισµός που έχει εγκριθεί µε οµόφωνη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ισχύει για τους δηµοτικούς κοινόχρηστους χώρους αστικού πρασίνου και περιλαµβάνει τα µέτρα προστασίας τους, τους κανόνες χρήσης, τις επιτρεπτές ή µη ενέργειες εντός των ορίων τους, τις χρεώσεις για τις ενέργειες µε την άδεια του ∆ήµου και τις κυρώσεις που επιβάλλονται για τις παραβάσεις.


Μηχανήµατα – Αυτοκίνητα – Εξοπλισµός

Προχωράµε στην αναβάθµιση των µηχανηµάτων και του εξοπλισµού του ∆ήµου προκειµένου να καταστεί πιο άµεση και αποτελεσµατική η επίλυση των προβληµάτων που προκύπτουν και η συντήρηση του οδικού δικτύου µε ιδία µέσα.

Συνολική ∆απάνη Παρεµβάσεων 818.560,00 €

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Προϋπολογισµός: 339.760,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΥΠΕΣ/ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ

Στοιχεία Ένταξης: 60960/31-10-18

Φάση υλοποίησης: ∆ιαδικασία δηµοπράτησης.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Προϋπολογισµός: 303.800,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΥΠΕΣ/Π∆Ε 2018 ΣΑΕ055

Στοιχεία Ένταξης: 119782/9-11-2018

Φάση υλοποίησης: ∆ιαδικασία δηµοπράτησης.

Πολυµηχάνηµα συνοδευόµενο από: Μηχάνηµα επούλωσης λάκκων, Λεπίδας αποχιονισµού, Βραχίονα µε δυνατότητα προσαρµογής επί αυτού κεφαλής κλαδέµατος και κεφαλής καταστροφέα βλάστισης.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ

Προϋπολογισµός: 150.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ∆ΩΡΕΑ

Στοιχεία Ένταξης: 2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΠΥΣΤΙΟΦΟΡΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Προϋπολογισµός: 25.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Στοιχεία Ένταξης: 2017