8. ΎΔΡΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 2014 – 2019

12/05/2019 16:20

Ύδρευση – Αποχέτευση – Άρδευση

Ολοκληρώσαµε έργα ύδρευσης και άρδευσης µε σκοπό τη σωστή διαχείριση, την εξοικονόµηση και αξιοποίηση των υδάτινων πόρων.

Επεµβαίνουµε και επιλύουµε τα προβλήµατα από τα ακραία καιρικά φαινοµένα.

Συνολική ∆απάνη Παρεµβάσεων 66.975.067,98 €

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΡΙΖΩΝ

Προϋπολογισµός: 413.555,26 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΠΕΡ. ΠΕΛ-ΣΟΥ / ΕΣΠΑ

Στοιχεία Ένταξης: 2014

Φάση υλοποίησης: Ολοκληρώθηκε 2015

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΣΤΑ∆ΙΟΥ

Προϋπολογισµός: 317.833,85 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΠΕΡ. ΠΕΛ-ΣΟΥ / ΕΣΠΑ

Στοιχεία Ένταξης: 2014

Φάση υλοποίησης: Ολοκληρώθηκε 2015

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΑΡΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΛΑΧΟΚΕΡΑΣΙΑΣ

Προϋπολογισµός: 26.003,76 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ∆ΗΜΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Στοιχεία Ένταξης: 2018

Φάση υλοποίησης: Υλοποιείται

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΩΝ Τ.Κ. ΒΛΑΧΟΚΕΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΣΙΑΣ

Προϋπολογισµός: 50.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΥΠΕΣ / ΠΡΟΓΡ. ΛΕΙΨΥ∆ΡΙΑΣ

Στοιχεία Ένταξης: 2018

Φάση υλοποίησης: Ολοκληρώθηκε 4/2019

ΑΓΟΡΑ ∆ΥΟ (2) ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Υ∆ΡΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ∆.Ε. ΚΟΡΥΘΙΟΥ ΚΑΙ ΤΕΓΕΑΣ

Προϋπολογισµός: 150.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΥΠΕΣ / ΠΡΟΓΡ. ΛΕΙΨΥ∆ΡΙΑΣ

Φάση υλοποίησης: Προς δηµοπράτηση

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Ε. ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ (Τ.Κ. ΑΣΕΑΣ)

Προϋπολογισµός: 37.515,36 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ∆ΕΥΑΤ

Φάση υλοποίησης: Ολοκληρώθηκε

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ

Προϋπολογισµός: 21.715,27 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ∆ΗΜΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Φάση υλοποίησης: Ολοκληρώθηκε

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΤΖΙΒΑ

Προϋπολογισµός: 9.605,92 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ∆ΕΥΑΤ

Φάση υλοποίησης: Ολοκληρώθηκε

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΘΡΩΝ ∆.Ε. ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ ΚΑΙ ∆.Ε. ΦΑΛΑΝΘΟΥ

Προϋπολογισµός: 19.574,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ∆ΕΥΑΤ

Φάση υλοποίησης: Ολοκληρώθηκε

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Ο∆ΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΗ

Προϋπολογισµός: 10.265,04 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ∆ΕΥΑΤ

Φάση υλοποίησης: Ολοκληρώθηκε

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Ο∆ΟΥ ΑΜΥΚΛΩΝ

Προϋπολογισµός: 10.200,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ∆ΕΥΑΤ

Φάση υλοποίησης: Ολοκληρώθηκε

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ∆.Κ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Προϋπολογισµός: 43.408,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ∆ΕΥΑΤ

Φάση υλοποίησης: Ολοκληρώθηκε

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΘΡΩΝ

Προϋπολογισµός: 20.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ∆ΕΥΑΤ

Φάση υλοποίησης: Ολοκληρώθηκε

∆ΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ

Προϋπολογισµός: 20.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ∆ΕΥΑΤ

Φάση υλοποίησης: Ολοκληρώθηκε

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Προϋπολογισµός: 19.600,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ∆ΕΥΑΤ 50% ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 50%

Φάση υλοποίησης: Ολοκληρώθηκε

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΘΡΩΝ ∆.Ε. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ∆.Ε. ΛΕΒΙ∆ΙΟΥ

Προϋπολογισµός: 19.580,40 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ∆ΕΥΑΤ

Φάση υλοποίησης: Ολοκληρώθηκε

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΑΝ∆ΗΛΑΣ

Προϋπολογισµός: 560.002,86 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΠΕΡ. ΠΕΛ-ΣΟΥ / ΕΣΠΑ

Φάση υλοποίησης: Ολοκληρώθηκε 2015

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΌ ΠΗΓΕΣ ΠΙΑΝΑΣ

Προϋπολογισµός: 4.313.259,87 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΠΕΡ. ΠΕΛ-ΣΟΥ / ΕΣΠΑ & Π∆Ε

Στοιχεία Ένταξης: Σύµβαση 12/2014

Φάση υλοποίησης: Ολοκληρώθηκε 6/2018

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ∆ΊΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Κ. ΤΡΊΠΟΛΗΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΤΣΟΒΑΣ – ΜΑΗ ΘΑΝΑΣΗΣ- ΠΑΝΑΡΚΑ∆ΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΟ)

Προϋπολογισµός: 472.431,45 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΥΠΕΣ / ΘΗΣΕΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΨΥ∆ΡΙΑΣ

Στοιχεία Ένταξης: Σύµβαση 12/2016

Φάση υλοποίησης: Υλοποιείται

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ∆.Ε. ΛΕΒΙ∆ΙΟΥ ΚΑΙ ∆.Ε. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ

Προϋπολογισµός: 90.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ∆ΕΥΑΤ

Φάση υλοποίησης: Υλοποιείται

ΑΝΤΊΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΊ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ∆ΊΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Ε. ΜΑΝΤΊΝΕΊΑΣ (Τ.Κ. ΣΙΜΙΑ∆ΩΝ)

Προϋπολογισµός: 231.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ∆ΕΥΑΤ

Στοιχεία Ένταξης: 2019

Φάση υλοποίησης: Προς εκτέλεση

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΌ Τ.Κ. ΜΑΝΙΑΤΗ ΠΡΟΣ Τ.Κ. ΑΓΡΙΑΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΠΡΟΣ Τ.Κ. ΜΑΝΙΑΤΗ – ΚΑΛΤΕΖΙΕΣ

Προϋπολογισµός: 880.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

Στοιχεία Ένταξης: 2018

Φάση υλοποίησης: Προς υπογραφή σύµβασης

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ

Προϋπολογισµός: 700.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΤΑΠΤΟΚ / ΕΣΠΑ 2014-2020

Στοιχεία Ένταξης: Προ εγκεκριµένο µε χρηµατοδότηση από την ΑΡΚΑ∆ΙΑ 2020

Φάση υλοποίησης: Έκδοση απόφασης ένταξης και δηµοπράτησης

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ (ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ) ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ ΜΕΘΥ∆ΡΙΟΥ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ, ΚΑΨΙΑ, ΛΟΥΚΑ, ΣΗΜΙΑ∆ΩΝ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ, Τ.Κ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ ΚΟΡΥΘΙΟΥ, Τ.Κ. ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Προϋπολογισµός: 2.357.723,58 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΥΠΕΣ / ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ

Στοιχεία Ένταξης: 2018

Φάση υλοποίησης: Προς υπογραφή σύµβασης

ΑΝΤΊΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΊΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ (ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ) ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ ΜΕΘΥ∆ΡΊΟΥ ΤΩΝ Τ.Κ. ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ, ∆ΑΡΑ, ΛΊΜΝΗΣ, ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ, ΠΑΛΑΊΟΠΥΡΓΟΥ, ΠΑΝΑΓΊΤΣΑΣ, ΧΩΤΟΥΣΑΣ ΤΗΣ ∆.Ε. ΛΕΒΊ∆ΊΟΥ

Προϋπολογισµός: 2.160.069,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΠΕΡ. ΠΕΛ-ΣΟΥ / ΕΣΠΑ

Στοιχεία Ένταξης: 2018

Φάση υλοποίησης: Προς υπογραφή σύµβασης

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ/ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΕΥΑΤ

Προϋπολογισµός: 1.498.191,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Στοιχεία Ένταξης: 2018

Φάση υλοποίησης: Αξιολόγηση προσφορών για ανάδειξη αναδόχου

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΛΥΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Προϋπολογισµός: 4.300.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΥΠΕΣ

Στοιχεία Ένταξης: Προς υποβολή

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Προϋπολογισµός: 4.100.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΥΠΕΣ

Στοιχεία Ένταξης: Προς υποβολή

∆ΙΑΝΟΙΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΘΗΝΑΙΟΥ

Προϋπολογισµός: 6.497,39 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

Φάση υλοποίησης: Ολοκληρώθηκε

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ Τ.Κ. ΒΛΑΧΟΚΕΡΑΣΙΑΣ

Προϋπολογισµός: 13.430,97 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ∆ΗΜΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Φάση υλοποίησης: Ολοκληρώθηκε

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ∆ΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΑΡΣΕΝΕΪΚΩΝ

Προϋπολογισµός: 31.164,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ∆ΕΥΑΤ

Φάση υλοποίησης: Ολοκληρώθηκε

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΑΝΘΥΡΕΑΣ

Προϋπολογισµός: 23.709,68 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

Φάση υλοποίησης: Ολοκληρώθηκε

∆ΙΑΝΟΙΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΣΕΑΣ

Προϋπολογισµός: 16.043,56 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

Φάση υλοποίησης: Ολοκληρώθηκε

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΑΝΘΥΡΕΑΣ

Προϋπολογισµός: 17.094,50 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

Φάση υλοποίησης: Ολοκληρώθηκε

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΑΓΟΥΛΑΣ

Προϋπολογισµός: 20.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

Φάση υλοποίησης: Ολοκληρώθηκε

ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΛΕΒΙ∆ΙΟΥ

Προϋπολογισµός: 11.335.593,26 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΥΠΕΣ / ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ

Στοιχεία Ένταξης: 2018

Φάση υλοποίησης: Προς δηµοπράτηση

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΚΟΛΛΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

Προϋπολογισµός: 920.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΥΠΕΣ / ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ

Στοιχεία Ένταξης: 2019

Φάση υλοποίησης: Προς δηµοπράτηση

ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΘΗΝΑΙΟΥ

Προϋπολογισµός: 1.700.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

Στοιχεία Ένταξης: 2018

Φάση υλοποίησης: Προς δηµοπράτηση

ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΑΠΌ ΤΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΑΚΑΣ

Προϋπολογισµός: 30.000.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στοιχεία Ένταξης: Εγκεκριµένο. Αναµένεται απόφαση έγκρισης 5/2019

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ
ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓΙΟΥ ΣΩΣΤΗ Τ.Κ. ΣΤΑ∆ΙΟΥ ΤΕΓΕΑΣ

Προϋπολογισµός: 20.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΥΠΕΣ/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΨΥ∆ΡΙΑΣ

Στοιχεία Ένταξης: 2019

Φάση υλοποίησης: Προς εκτέλεση

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ
 ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΑΓΙΩΡΓΙΤΙΚΩΝ – ΜΑΝΑΡΙ – ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ

Προϋπολογισµός: 20.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΥΠΕΣ/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΨΥ∆ΡΙΑΣ

Στοιχεία Ένταξης: 2019

Φάση υλοποίησης: Προς εκτέλεση