7. ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ – ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 2014 – 2019

12/05/2019 16:28

Οδικό ∆ίκτυο – Σηµάνσεις

Βελτιώνουµε, Συντηρούµε, Αποκαθιστούµε το οδικό δίκτυο και τις σηµάνσεις του ∆ήµου µας

Συνολική ∆απάνη Παρεµβάσεων 5.185.000,00 €

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΑ 2016 ΣΤΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

Προϋπολογισµός: 1.200.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΥΠΥΜΕ∆Ι/Π∆Ε ΣΑΕ571

Στοιχεία Ένταξης: 883/21-3-2017

Φάση υλοποίησης: Σύµβαση µε Ανάδοχο

ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο∆ΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Ι.Μ. ΕΠΑΝΩ ΧΡΕΠΑΣ (Τ.Κ. ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ)

Προϋπολογισµός: 80.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΤΑΠΤΟΚ / ΕΣΠΑ 2014-2020

Στοιχεία Ένταξης: Προ εγκεκριµένο µε χρηµατοδότηση από την ΑΡΚΑ∆ΙΑ 2020

Φάση υλοποίησης: Έκδοση απόφασης ένταξης και δηµοπράτησης

ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο∆ΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΜΕ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ (ΕΝΤΟΣ Τ.Κ. ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ)

Προϋπολογισµός: 45.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΤΑΠΤΟΚ / ΕΣΠΑ 2014-2020

Στοιχεία Ένταξης: Προ εγκεκριµένο µε χρηµατοδότηση από την ΑΡΚΑ∆ΙΑ 2020

Φάση υλοποίησης: Έκδοση απόφασης ένταξης και δηµοπράτησης

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΑΠΟ Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΒΥΤΙΝΑΣ ΠΡΟΣ ΚΑΡ∆ΑΡΑ-ΧΙΟΝΟ∆ΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΣΤΡΑΚΙΝΑΣ

Προϋπολογισµός: 300.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΣΟΥ

Φάση υλοποίησης: Προς εκτέλεση από ανάδοχο

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟ∆ΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΝΑΥΠΛΙΟΥ-ΚΑΛΑΜΩΝ-ΣΠΑΡΤΗΣ-ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ-ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

Προϋπολογισµός: 1.000.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΣΟΥ

Φάση υλοποίησης: Προς εκτέλεση από ανάδοχο

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΛΙΜΝΗ-ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Προϋπολογισµός: 500.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: Π∆Ε/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΣΟΥ

Φάση υλοποίησης: Ολοκληρώθηκε

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ Ο∆ΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΚΑΨΙΑ
ΜΕ ΟΡΙΟ ΠΑΛΑΙΑΣ Ο∆ΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Προϋπολογισµός: 80.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: Π∆Ε/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΣΟΥ

Φάση υλοποίησης: Ολοκληρώθηκε

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ο∆ΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Προϋπολογισµός: 90.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: Π∆Ε/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΣΟΥ

Φάση υλοποίησης: Ολοκληρώθηκε

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ∆ΡΟΜΟΥ ΑΠΟ Τ.Κ. ΘΑΝΑ ΠΡΟΣ Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Προϋπολογισµός: 140.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: Π∆Ε/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΣΟΥ

Φάση υλοποίησης: Προς ∆ηµοπράτηση

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ-Ι.Μ. ΕΠΑΝΩ ΧΡΕΠΑΣ

Προϋπολογισµός: 80.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: Π∆Ε/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΣΟΥ

Φάση υλοποίησης: Προς ∆ηµοπράτηση

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΓΙΟ ΗΛΙΑ ΑΣΕΑΣ

Προϋπολογισµός: 100.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: Π∆Ε/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΣΟΥ

Στοιχεία Ένταξης: 2019

Φάση υλοποίησης: Προς ∆ηµοπράτηση

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Ο∆ΩΝ ∆.Κ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Προϋπολογισµός: 1.020.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΥΠΟΑΝ

Στοιχεία Ένταξης: Αναµένεται εγκριτική απόφαση

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Ο∆ΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΕΚΤΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Προϋπολογισµός: 550.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΤΑΠΤΟΚ / ΕΣΠΑ 2014-2020

Στοιχεία Ένταξης: Προ εγκεκριµένο µε χρηµατοδότηση από την ΑΡΚΑ∆ΙΑ 2020

Φάση υλοποίησης: Έκδοση απόφασης ένταξης και δηµοπράτησης