6. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ – ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΤΙΡΙΑ 2014 – 2019

12/05/2019 16:30

Πολιτιστικοί Χώροι – Μουσεία

Προχωράµε στην αποκατάσταση και αναβάθµιση των πολιτιστικών χώρων του ∆ήµου µας.

Συνολική ∆απάνη Παρεµβάσεων 7.909.844,79 €

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΑΤΖΟΥΝΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ

Προϋπολογισµός: 2.111.024,39 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΥΠΟΑΝ / ΥΜΕΠΕΡΑΑ / ΕΣΠΑ 2014-2020

Στοιχεία Ένταξης: 8979/3-8-2017

Φάση υλοποίησης: Ανάδοχος: χειλων ατε. Υπογραφή σύµβασης 18/03/2019

Η αποκατάσταση του εµβληµατικού αυτού κτιρίου εντάσσεται στη συνολική πρόταση ανάπλασης και ανάδειξης του Εµπορικού Κέντρου της Τρίπολης. Με την ολοκλήρωση του Έργου θα αποκατασταθούν όλες οι φθορές που έχει υποστεί το κέλυφος του κτιρίου, θα επανέλθουν και θα αναδειχθούν τα αρχικά του χαρακτηριστικά και θα εκσυγχρονιστούν όλες οι εγκαταστάσεις του, αποδίδοντας έτσι στην κοινωνίας της Τρίπολης ένα κτίριο – σηµείο αναφοράς, µε σύγχρονο και λειτουργικό προφίλ.

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ»

Προϋπολογισµός: 184.140,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: LEADER-ΠΑΡΝΩΝΑΣ ΑΕ / ΕΣΠΑ 2014-2020

Στοιχεία Ένταξης: ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ. ΠΡΟΣ ΕΚ∆ΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Φάση υλοποίησης: Προς ∆ηµοπράτηση

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Προϋπολογισµός: 2.500.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΥΠΟΑΝ / ΕΣΠΑ 2014-2020 «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020»

Στοιχεία Ένταξης: 5114/1707/Α3/13-8-2018

Φάση υλοποίησης: Προς δηµοπράτηση µελετών εφαρµογής

Το µεγάλο αυτό έργο έχει στόχο την ανακαίνιση, αποκατάσταση και εκσυγχρονισµό του κτιρίου του Πνευµατικού Κέντρου της Τρίπολης, ώστε να ανακτήσει την αίγλη του και να µπορέσει να ξαναγίνει το σηµείο αναφοράς της πνευµατικής ζωής της πόλης αλλά και της Περιφέρειας. Με τον εκσυγχρονισµό των υποδοµών και των εγκαταστάσεων θα µετατραπεί σε έναν σύγχρονο πολυχώρο πνευµατικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων.

 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΧΩΡΙΟΥ

Προϋπολογισµός: 375.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: LEADER-ΑΝΒΟΠΕ ΑΕ / ΕΣΠΑ 2014-2020

Στοιχεία Ένταξης: ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ. ΠΡΟΣ ΕΚ∆ΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Φάση υλοποίησης: Προς ∆ηµοπράτηση

Το Έργο αφορά στη δηµιουργία µιας πρότυπης πολιτιστικής υποδοµής µε κυρίαρχο αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών πολιτιστικής έρευνας, τεκµιρίωσης και παρουσίασης (µουσειολογικά και µουσειογραφικά) της ελαιοκοµικής και της σιδηροδροµικής παράδοσης της περιοχής του Ελαιοχωρίου. Οι τεχνικές εργασίες που περιλαµβάνονται είναι µικρής κλίµακας και αφορούν στις απαιτούµενες διαµορφώσεις του υφιστάµενου κτιρίου του παλαιού ∆ηµοτικού Σχολείου του Ελαιοχωρίου και του περιβάλλοντος χώρου, που αποκαθίστανται, αναβαθµίζονται και εκσυγχρονίζονται ώστε να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του µουσειολογικού/µουσειογραφικού σχεδιασµού. Με το Έργο θα δηµιουργηθεί µια καινοτόµα και ολοκληρωµένη υποδοµή ανάδειξης της παραγωγικής ιστορίας του Ελαιοχωρίου, µε αναµενόµενα θετικά αποτελέσµατα στην πολιτιστική και στην οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής αλλά και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ∆ΑΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΙΝΑΛΟΥ ∆.Ε. ΦΑΛΑΝΘΟΥ

Προϋπολογισµός: 100.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΤΑΠΤΟΚ / ΕΣΠΑ 2014-2020

Στοιχεία Ένταξης: ΠΡΟΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ARCADIA 2020

Φάση υλοποίησης: Προς έκδοση απόφασης ένταξης και δηµοπράτηση

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΛΕΑΣ – ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ

Προϋπολογισµός: 1.200.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΠΡΟΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ARΚADIA 2020

Στοιχεία Ένταξης: ΠΡΟΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ARCADIA 2020

Φάση υλοποίησης: Υπό αξιολόγηση

Ολοκληρωµένη παρέµβαση ανάδειξης του σηµαντικού αρχαιολογικού χώρου της Αλέας. Μέσω της δηµιουργίας αρχαιολογικού περιπάτου θα δίνεται στους επισκέπτες η δυνατότητα να ανακαλύψουν και να κατανοήσουν καλύτερα τον σηµαντικό αυτό αρχαιολογικό χώρο και το ευρύτερο περιβάλλον µέσα στο οποίο αναπτύχθηκε. Πρόκειται για ένα Έργο αρχαιολογικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, απόλυτα προσαρµοσµένο στις σύγχρονες προδιαγραφές και απαιτήσεις ανάδειξης και αξιοποίησης του πολιτιστικού αποθέµατος

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΙΟΥ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΠΥΣΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΤΟΥ 2007

Προϋπολογισµός: 90.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Στοιχεία Ένταξης: 2018

Φάση υλοποίησης: Προς ∆ηµοπράτηση και εκτέλεση

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ «ΠΡΩΗΝ ΕΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ»

Προϋπολογισµός: 1.200.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΥΠΕΣ / Π∆Ε

Στοιχεία Ένταξης: 4ος 2019

Φάση υλοποίησης: Προς έκδοση απόφασης έγκρισης και δηµοπράτηση

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΩΣ ΧΩΡΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Προϋπολογισµός: 149.680,40 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΥΠΟΜΕ∆Ι

 Στοιχεία Ένταξης: Προεγκεκριµένο – Προς δηµοπράτηση

Η πράξη αφορά έργο στην αποκατάσταση και ανάδειξη ως χώρου ιστορικής µνήµης των υπογείων χώρων του ∆ικαστικού Μεγάρου Τρίπολης και συγκεκριµένα τις δυο αίθουσες του υπογείου στο κτίριο του ∆ικαστικού Μεγάρου, όπου υπάρχει ένα σηµαντικό µνηµείο της νεότερης ιστορίας της χώρας.

Οι χώροι αυτοί ήταν τόποι µαρτυρίου για: τους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης κατά της Γερµανικής κατοχής καθώς το ιστορικό κτήριο στην Κατοχή, είχε επιταχθεί από τους Γερµανούς και στέγασε τα στρατοδικεία τους, αλλά και τους αγωνιστές του ∆ηµοκρατικού Στρατού κατά τον εµφύλιο, καθώς επανήλθε το στρατοδικείο των επίσηµων αρχών στο κτήριο και τα υπόγειά του έγιναν κρατητήρια ανταρτών, από όπου πέρασαν πλέον των 120 αγωνιστών.


Κτίρια – Υποδοµές

Προχωράµε στην αναβάθµιση και ανακατασκευή σε κτιριακές υποδοµές του ∆ήµου µας.

Συνολική ∆απάνη Παρεµβάσεων 3.891.600,00 €

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Προϋπολογισµός: 2.500.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΥΠΕΣ / ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι

Στοιχεία Ένταξης: Προς υποβολή 5ος 2019 – προέγκριση

Φάση υλοποίησης: Υπό αξιολόγηση

ΕΞΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ ΠΡΩΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ

Προϋπολογισµός: 940.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ∆ΑΝΕΙΟ ΑΠΌ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΝΕΙΩΝ

Στοιχεία Ένταξης: Υπάρχει προέγκριση εξαγοράς από το Τ.Π.∆ µέχρι το ποσό του 1.000.000,00 €
Αναµένεται απόφαση ∆.Σ. για τη λήψη του δανείου

ΕΞΑΓΟΡΑ ΒΙΛΑΣ ΤΟΥΡΚΟΒΑΣΙΛΗ

Προχωρήσαµε στην απόκτηση του διατηρητέου κτίσµατος, γνωστό ως «Βίλα του Τουρκοβασίλη», µε πόρους του «Πράσινου Ταµείου» µε στόχο την αποκατάσταση του κτιρίου και τη λειτουργία του σε

«Μουσείο Μ. Θεοδωράκη», µέσω χρηµατοδοτήσεων στην τρέχουσα Προγραµµατική Περίοδο (2014-2020) και την ανάδειξή του ως «Φάρου Πολιτισµού» για την πόλη και την ευρύτερη περιοχή.

Ύψος Χρηµατοδότηση: 347.000,00€

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΖΟΠΟΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Υ.

Προϋπολογισµός: 10.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΣΟΥ

Φάση υλοποίησης: Ολοκληρώθηκε

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ Τ.Κ. ΚΟΛΛΙΝΩΝ ΚΑΙ Τ.Κ. ΡΙΖΩΝ

Προϋπολογισµός: 24.600,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: LEADER-ΠΑΡΝΩΝΑΣ ΑΕ / ΕΣΠΑ 2014-2020

Στοιχεία Ένταξης: Προέγκριση

Φάση υλοποίησης: Προς έκδοση απόφασης έγκρισης και δηµοπράτηση

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ Τ.Κ. ΠΙΑΝΑΣ, Τ.Κ. ΛΕΒΙ∆ΙΟΥ ΚΑΙ Τ.Κ. ΚΑΝ∆ΗΛΑΣ

Προϋπολογισµός: 20.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ∆ΩΡΕΑ

Φάση υλοποίησης: Ολοκληρώθηκε

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΣΙΛΙΜΝΑΣ

Προϋπολογισµός: 50.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ∆ΩΡΕΑ

Φάση υλοποίησης: Ολοκληρώθηκε