5. ΑΓΡΟΤΙΚΗ OΔΟΠΟΙΙΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 2014 – 2019

12/05/2019 16:35

Αγροτική Oδοποιία
Αντιπληµµυρικά έργα – Απαλλοτριώσεις

Προχωράµε άµεσα σε µια σειρά από έργα υποδοµής για τις αγροτικές περιοχές του ∆ήµου

Συνολική ∆απάνη Παρεµβάσεων 29.997.441,85 €

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Προϋπολογισµός: 1.400.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΥΠΕΣ / ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ

Στοιχεία Ένταξης: 17519/7-3-2019

Φάση υλοποίησης: Προς δηµοπράτηση

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Προϋπολογισµός: 500.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ / ΕΠ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020»

Στοιχεία Ένταξης: 2339/20-9-2018

Φάση υλοποίησης: Προς δηµοπράτηση

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ∆ΡΟΜΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

Προϋπολογισµός: 1.900.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΥΠΕΣ / Π∆Ε ΣΑΕ855

Στοιχεία Ένταξης: 65491/12-6-2017

Φάση υλοποίησης: Προς υπογραφή σύµβασης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ

Προϋπολογισµός: 70.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΥΠΕΣ / Π∆Ε ΣΑΕ055

Στοιχεία Ένταξης: 4325/9-1-2017

Φάση υλοποίησης: Υλοποιείται

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ

Προϋπολογισµός: 50.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΥΠΕΣ / Π∆Ε ΣΑΕ055

Στοιχεία Ένταξης: 22556/8-7-2016

Φάση υλοποίησης: Υλοποιείται

ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΥΜΜΗΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Προϋπολογισµός: 1.840.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΥΠΥΜΕ∆Ι/Π∆Ε ΣΑΕ572

Στοιχεία Ένταξης: ∆ΑΕΕ/1142/30.08.2017

Φάση υλοποίησης: Προς ∆ηµοπράτηση

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ∆ΡΟΜΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΠΌ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ «ΖΟΡΜΠΑ»

Προϋπολογισµός: 350.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΥΠΕΣ / Π∆Ε ΣΑΕ055

Στοιχεία Ένταξης: 59172/25-10-2018

Φάση υλοποίησης: Υπογραφή συµβάσεων – προς εκτέλεση

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ∆ΙΑΝΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΑΠΟ Ο∆Ο ΑΓΊΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ ΕΩΣ ΚΑΊ 11ου ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΠΕ∆Ο) ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΓΓΊΣΤΊΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΓΊΟΥ ΝΊΚΟΛΑΟΥ ΚΑΊ ΑΓΊΟΥ ΑΘΑΝΑΣΊΟΥ ΚΑΊ ΑΠΑΛΛΟΤΡΟΊΩΣΕΊΣ

Προϋπολογισµός: 22.500.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΥΠΥΜΕ∆Ι

Στοιχεία Ένταξης: Προέγκριση χρηµατοδότησης από ΥΠΥΜΕ∆Ι

Φάση υλοποίησης: Αναµονή έγκρισης µε παράλληλη διαδικασία απαλλοτριώσεων

ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ ΚΑΝ∆ΗΛΑΣ

Προϋπολογισµός: 460.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΣΟΥ (Π∆Ε)

Στοιχεία Ένταξης: 2019

Φάση υλοποίησης: Προς ∆ηµοπράτηση

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΠΙΤΣΑΝΗ ΓΙΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Προϋπολογισµός: 767.441,85 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

Στοιχεία Ένταξης: ΑΠΟΦΑΣΗ ∆.Σ ∆ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 9/04/2019

Φάση υλοποίησης: Εξαγορά προς εκτέλεση

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ∆ΙΑΝΟΙΞΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Ο∆ΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΠΡΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Προϋπολογισµός: 160.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΜΕ ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

Στοιχεία Ένταξης: Προς έγκριση Προγραµµατικής