4. ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2014 – 2019

12/05/2019 16:37

Αθλητικές Εγκαταστάσεις

Ανακατασκευάζουµε και αναβαθµίζουµε τις αθλητικές εγκαταστάσεις του ∆ήµου µας.

Συνολική ∆απάνη Παρεµβάσεων 4.114.974,13 €

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ∆.Α.Κ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Προϋπολογισµός: 644.800,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΥΠΕΣ/ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ

Στοιχεία Ένταξης: 22735/28-03-2019

Φάση υλοποίησης: Προς ∆ηµοπράτηση

Ο εκσυγχρονισµός περιλαµβάνει την αντικατάσταση του ταρτάν του ανοιχτού αγωνιστικού χώρου, την προµήθεια οργάνων στίβου, την επισκευή – µόνωση της τσιµεντένιας κερκίδας, την τοποθέτηση καθισµάτων και εξωτερικούς χρωµατισµούς.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΕΓΗΣ
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ∆.Α.Κ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Προϋπολογισµός: 170.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΥΠOAN / ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤ. ΕΣΠΑ / Π∆Ε ΣΑΕ 016

Στοιχεία Ένταξης: 47726/4-5-2018

Φάση υλοποίησης: Προς υπογραφή σύµβασης

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ∆.Α.Κ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Προϋπολογισµός: 250.166,93 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: Ίδιοι πόροι ∆ήµου

Φάση υλοποίησης: Ολοκληρώθηκε 2015

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΒΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ∆.Α.Κ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Προϋπολογισµός: 1.708.100,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΥΠΟΑΝ / ΕΣΠΑ 2014-2020

Στοιχεία Ένταξης: Εγκρίθηκε – Αναµένεται η απόφαση ένταξης

Φάση υλοποίησης: Προς ∆ηµοπράτηση

Με το Έργο της ενεργειακής αναβάθµισης του κλειστού κολυµβητηρίου αντιµετωπίζεται οριστικά το µεγάλο πρόβληµα των ενεργειακών απωλειών από την µοναδική αυτή υποδοµή υγρού στίβου. Το κολυµβητήριο της πόλης, εκσυγχρονίζεται, αναβαθµίζεται και θα µπορεί να φιλοξενήσει διεθνείς διοργανώσεις Με το Έργο θα εξοικονοµηθούν σηµαντικότατοι πόροι που σήµερα χάνονται λόγω των ενεργειακών απωλειών.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕ∆Ο ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ

Προϋπολογισµός: 89.900,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΥΠOAN / ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤ. ΕΣΠΑ / Π∆Ε ΣΑΕ 016

Στοιχεία Ένταξης: 133898/12-12-2018

Φάση υλοποίησης: Προς ∆ηµοπράτηση

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΝΙΣ Σ.Α.Τ.

Προϋπολογισµός: 55.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΤΑΠΤΟΚ / ΕΣΠΑ 2014-2020

Στοιχεία Ένταξης: Προενταγµένο και προεγκεκριµένο µε χρηµατοδότηση από την ΑΡΚΑ∆ΙΑ 2020

Φάση υλοποίησης: Προς έκδοση απόφασης ένταξης και δηµοπράτηση

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ – ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΟΤΗΣΗ
ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΡΤΣΟΒΑΣ

Προϋπολογισµός: 12.632,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: Ίδιοι πόροι ∆ήµου

Στοιχεία Ένταξης: Ίδιοι πόροι ∆ήµου

Φάση υλοποίησης: Ολοκληρώθηκε 2015-2016

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΠΑΝΑΡΚΑ∆ΙΚΟΥ

Προϋπολογισµός: 20.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

Στοιχεία Ένταξης: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

Φάση υλοποίησης: Ολοκληρώθηκε 2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΠΑΝΑΡΚΑ∆ΙΚΟΥ

Προϋπολογισµός: 19.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

Στοιχεία Ένταξης: 2019

Φάση υλοποίησης: Προς ∆ηµοπράτηση

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕ∆Ο ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΝ∆ΗΛΑΣ

Προϋπολογισµός: 99.200,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΥΠΕΣ/ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ

Στοιχεία Ένταξης: 22735/28-03-2019

Φάση υλοποίησης: Προς ∆ηµοπράτηση

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΝΕΣΤΑΝΗΣ

Προϋπολογισµός: 12.630,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: Ίδιοι πόροι ∆ήµου

Στοιχεία Ένταξης: Ίδιοι πόροι ∆ήµου

Φάση υλοποίησης: Ολοκληρώθηκε 2016

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΙΤΑ ΓΗΠΕ∆ΟΥ 5X5 Τ.Κ. ΛΕΒΙ∆ΙΟΥ

Προϋπολογισµός: 25.436,40 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: Ίδιοι πόροι ∆ήµου

Φάση υλοποίησης: Ολοκληρώθηκε 2016

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΥ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Προϋπολογισµός: 398.188,80 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Στοιχεία Ένταξης: Υπό υποβολή εντός διµήνου – προέγκριση

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕ∆ΟΥ Τ.Κ. ΛΕΒΙ∆ΙΟΥ

Προϋπολογισµός: 35.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ / Π∆Ε

Στοιχεία Ένταξης: 12/2014

Φάση υλοποίησης: Ολοκληρώθηκε

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟ∆ΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ W.C. ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ∆.Κ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Προϋπολογισµός: 50.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Στοιχεία Ένταξης: Υπό υποβολή εντός διµήνου – προέγκριση

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟ∆ΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ W.C. ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΠΑΝΑΡΚΑ∆ΙΚΟΥ

Προϋπολογισµός: 50.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Στοιχεία Ένταξης: Υπό υποβολή εντός διµήνου – προέγκριση

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΕΝΤΕ ΓΗΠΕ∆ΩΝ ΤΕΝΝΙΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 71 (ΟΠΙΣΘΕΝ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ)

Προϋπολογισµός: 474.920,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

Φάση υλοποίησης: Προς έγκριση της προγραµµατικής