3. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 2014 – 2019

12/05/2019 16:39

Σχολικές Υποδοµές

Συντηρούµε, ανακαινίζουµε και ενισχύουµε τα σχολικά συγκροτήµατα ώστε να έχουµε ασφαλή, φροντισµένα κτίρια για τα παιδιά µας.

Συνολική ∆απάνη Παρεµβάσεων 4.122.660,00€

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 1ουΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 1ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Προϋπολογισµός: 372.660,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΥΠΕΣ/ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ

Στοιχεία Ένταξης: 56586/16-10-2018

Φάση υλοποίησης: Σύµβαση µε Ανάδοχο

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 2ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Προϋπολογισµός: 50.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΥΠΕΘ / Π∆Ε ΣΑΕ 047

Στοιχεία Ένταξης: 121760/Β9/Φ9/418/18-7-2018

Φάση υλοποίησης: Σύµβαση µε Ανάδοχο

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Προϋπολογισµός: 150.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ / Π∆Ε

Στοιχεία Ένταξης: 6823/9-3-2018

Φάση υλοποίησης: Σύµβαση µε Ανάδοχο

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΕΓΕΑΣ

Προϋπολογισµός: 330.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΤΑΠΤΟΚ / ΕΣΠΑ 2014-2020

Στοιχεία Ένταξης: Προ εγκεκριµένο µε χρηµατοδότηση από την ΑΡΚΑ∆ΙΑ2020

Φάση υλοποίησης: Έκδοση απόφασης ένταξης και δηµοπράτησης

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΕΒΙΔΙΟΥ

Προϋπολογισµός: 170.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΤΑΠΤΟΚ / ΕΣΠΑ 2014-2020

Στοιχεία Ένταξης: Προ εγκεκριµένο µε χρηµατοδότηση από την ΑΡΚΑ∆ΙΑ2020

Φάση υλοποίησης: Έκδοση απόφασης ένταξης και δηµοπράτησης

ΑΝΕΓΕΡΣΗ 4/ΘΕΣΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Προϋπολογισµός: 2.500.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΥΠΕΣ/ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ

Στοιχεία Ένταξης: Προ εγκεκριµένο. Υποβολή 5ος 2019

Φάση υλοποίησης: Έκδοση απόφασης ένταξης και δηµοπράτησης

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.∆.99/2017

Προϋπολογισµός: 400.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΥΠΟΑΝ / Π∆Ε ΣΑΕ 055

Στοιχεία Ένταξης: Προεγκεκριµένο. Υποβολή 5ος 2019

Φάση υλοποίησης: Έκδοση απόφασης ένταξης και δηµοπράτησης

ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ 1ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Προϋπολογισµός: 75.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ∆ωρεά

Φάση υλοποίησης: Υπό υλοποίηση

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  Τ.Κ. ΣΤΑΔΙΟΥ

Προϋπολογισµός: 75.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ∆ωρεά

Φάση υλοποίησης: Ολοκληρώθηκε