2. ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ 2014 – 2019

12/05/2019 16:40

Αναπλάσεις

∆ιασφαλίσαµε και δροµολογούµε άµεσα αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων, για την αναζωογόνηση του κέντρου και των πλατειών της Τρίπολης

Συνολική ∆απάνη Παρεµβάσεων 5.282.350,00€

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΝΔΗΛΑΣ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ

Προϋπολογισµός: 543.350,00€

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΣΥΜΒΑΣΗ 09/2014 ΕΓΙΝΕ ΕΠΑΝΑΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

Φάση υλοποίησης: Ολοκληρώθηκε

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Ο∆ΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ∆.Κ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Προϋπολογισµός: 575.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ / ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΝΗΣΗ 2017

Στοιχεία Ένταξης: ΑΠΟΦΑΣΗ ∆.Σ. ΤΑΜΕΙΟΥ 139.3.3.2/2018/2-8-2018

Φάση υλοποίησης: Σύµβαση µε Ανάδοχο 17/04/2019

Περιλαµβάνει τις οδούς: ∆αρειώτου στο σύνολό της, Αποστολοπούλου, Κ. Παλαιολόγου έως
Γρηγορίου 5ου και Βύρωνος.

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ Τ.Κ. ΚΑΨΙΑ

Προϋπολογισµός: 120.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΤΑΠΤΟΚ / ΕΣΠΑ 2014-2020

Στοιχεία Ένταξης: Προ εγκεκριµένο µε χρηµατοδότηση από την ΑΡΚΑ∆ΙΑ2020

Φάση υλοποίησης: Έκδοση απόφασης ένταξης και δηµοπράτησης

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ∆.Κ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ (OPEN MALL)

Προϋπολογισµός: 1.500.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΥΠΟΑΝ / ΕΣΠΑ 2014-2020

Στοιχεία Ένταξης: 30/11/2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Φάση υλοποίησης: Υπό Ένταξη

Με το Έργο της δηµιουργίας «Ανοιχτού Κέντρου Εµπορίου» διασώζεται και αναδεικνύεται η µακρόχρονη παράδοση της Τρίπολης στο εµπόριο και στις συναφείς δραστηριότητες, καθώς επίσης αναβαθµίζεται λειτουργικά η ευρύτερη εµπορική περιοχή της πόλης. Επιπρόσθετα, εφαρµόζονται «καλές» και «καινοτόµες» πρακτικές οι οποίες θα µπορούν να επεκταθούν σε ολόκληρο το εµπορικό κέντρο της πόλης.

Το Έργο περιλαµβάνει:

Α) την αισθητική και λειτουργική αναβάθµιση της περιοχής του Ανοιχτού Εµπορικού Κέντρου.

Β) την ενσωµάτωση τεχνολογικών εφαρµογών αιχµής – οι οποίες θα αναβαθµίσουν ουσιαστικά το περιβάλλον, τόσο το οικιστικό όσο και το εµπορικό, µε σαφή βελτίωση της εµπορικότητας αλλά και της ελκυστικότητας της περιοχής και θα εντάξουν την Τρίπολη στην χορεία των «Έξυπνων Πόλεων» και

Γ) την υιοθέτηση φιλικών προς τα ΑΜΕΑ λύσεων (εφαρµογών smart city και εξοπλισµού κινητικότητας) οι οποίες θα καθιστούν την πρόταση συµβατή µε τις Αρχές της Μη ∆ιάκρισης, δεδοµένου ότι µια σύγχρονη και ανταγωνιστική υποδοµή πρέπει να µπορεί να εξυπηρετήσει ισότιµα Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες, να προσφέρει υπηρεσίες εύκολα προσβάσιµες σε όλους και να εξασφαλίζει την ισότιµη πρόσβαση των ατόµων µε αναπηρία στην πληροφόρηση και στην επικοινωνία. Βάσει των παραπάνω, εκτός από την αυτονόητη αναβάθµιση του δηµόσιου χώρου της εµπορικής περιοχής (του Κέντρου της Τρίπολης) αναµένεται να αυξηθεί θεαµατικά ο κύκλος εργασιών των εµπορικών (αλλά και των λοιπών) επιχειρήσεων του ευρύτερου εµπορικού κέντρου της πόλης.

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΥ ∆.Κ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Προϋπολογισµός: 330.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ / ΕΣΠΑ 2014-2020

Στοιχεία Ένταξης: Υποβολή 4ος 2019

Φάση υλοποίησης: Υπό Αξιολόγηση

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Τ.Κ. ΚΑΝ∆ΗΛΑΣ

Προϋπολογισµός: 50.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΤΑΠΤΟΚ / ΕΣΠΑ 2014-2020

Στοιχεία Ένταξης: Προ εγκεκριµένο µε χρηµατοδότηση από την ΑΡΚΑ∆ΙΑ2020

Φάση υλοποίησης: Έκδοση απόφασης ένταξης και δηµοπράτησης

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ∆.Κ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Προϋπολογισµός: 800.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ / ΕΣΠΑ 2014-2020

Στοιχεία Ένταξης: Υποβολή 4ος 2019

Φάση υλοποίησης: Υπό Αξιολόγηση

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΡΙΖΩΝ

Προϋπολογισµός: 210.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΤΑΠΤΟΚ / ΕΣΠΑ 2014-2020

Στοιχεία Ένταξης: Προ εγκεκριµένο µε χρηµατοδότηση από την ΑΡΚΑ∆ΙΑ2020

Φάση υλοποίησης: Έκδοση απόφασης ένταξης και δηµοπράτησης

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ∆.Κ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Προϋπολογισµός: 450.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ / ΕΣΠΑ 2014-2020

Στοιχεία Ένταξης: Υποβολή 4ος 2019

Φάση υλοποίησης: Υπό Αξιολόγηση

ΑΝΑΠΛΑΣΗ Ο∆ΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΠΌ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΕΩΣ ΕΩΣ ∆ΕΙΝΟΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΌ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΩΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ

Προϋπολογισµός: 600.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ / ΕΣΠΑ 2014-2020

Στοιχεία Ένταξης: Υποβολή 4ος 2019
Φάση υλοποίησης: Υπό Αξιολόγηση

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΑΠΟ 124 ΠΒΕ ΕΠΙ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΩΣ ΓΗΠΕ∆Ο ΠΑΝΑΡΚΑ∆ΙΚΟΥ

Προϋπολογισµός: 104.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΣΟΥ

Στοιχεία Ένταξης:
Φάση υλοποίησης: Σύµβαση µε Ανάδοχο