Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 26-09-2018.

21/09/2018 13:50
Σας καλούμε την 26η  Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00΄ σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη  45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα: 
 
1. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης οικονομικής προσφοράς του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια υγρών καυσίμων για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών του Δήμου Τρίπολης, του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Τρίπολης και της Κ.Ε.ΔΗ.T. για το έτος 2019
 
2. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση  πληρωμής δαπάνης παραβόλων για έλεγχο εξέτασης και επανεξέτασης ΚΤΕΟ  οχημάτων  του Δήμου Τρίπολης
 
3. Περί  έγκρισης Πρακτικού   ελέγχου δικαιολογητικών (αποδεικτικών μέσων) του  προσωρινού αναδόχου  του έργου : «Αποκατάσταση ζημιών  που προκλήθηκαν από την θεομηνία  της 25ης Ιουνίου 2016 στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Δήμου Τρίπολης και αποκατάσταση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης», προϋπολογισμού 1.200.000,00 €
 
4. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του  Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης  κατά τη δικάσιμο της 19-10-2018,  ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση  ορισθησομένη,  προς αντίκρουση της με αρ. κατάθεσης 98/2018 κλήσης- έφεσης  ιδιώτη και κατά του Δήμου Τρίπολης
 
5. Ορισμός δικηγόρου ως πληρεξουσίου δικηγόρου και νομίμου αντικλήτου του Δήμου Τρίπολης με την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα να παρασταθεί κατά τη δικάσιμο της 24 Οκτωβρίου 2018, ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή ματαίωση ενώπιον του Β΄. Τμήματος του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ κατά τη συζήτηση της με αρ. καταθέσεως 1252/2018 αίτησης της Α.Τ.Ε. «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΙΑΩΣ Α.Ε.» πρώην ATEBANK σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Α 1045/2017 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης, να συντάξει και να καταθέσει υπόμνημα και εν γένει να ενεργεί κάθε νόμιμη πράξη και να υπογράφει κάθε αναγκαίο έγγραφο, έστω και αν ρητά δεν αναφέρεται στην παρούσα με σκοπό την υπεράσπιση των συμφερόντων του  Δήμου Τρίπολης
 
6. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του  Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Α΄. Τριμελές)  κατά τη δικάσιμο της 9-10-2018,  ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση  ορισθησομένη,  προς αντίκρουση της (αρ. κλ. ΚΛ962/6-7-2018, αρ. πιν. 11, αρ. καταχ. ΠΡ3/21-1-2016) προσφυγής  της  «Α. ΜΙΧΑΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» κατά του Δήμου Τρίπολης
 
7. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του  Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Α΄. Τριμελές)  κατά τη δικάσιμο της 9-10-2018,  ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση  ορισθησομένη,  προς αντίκρουση της (αρ. κλ. ΚΛ942/5-7-2018, αρ. πιν. 12, αρ. καταχ. ΠΡ8/9-3-2016) προσφυγής της  «Α. ΜΙΧΑΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» κατά του Δήμου Τρίπολης
 
8. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του  Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Α΄. Μονομελές)  κατά τη δικάσιμο της 9-10-2018,  ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση  ορισθησομένη,  προς αντίκρουση της (αρ. κλ. ΚΛ755/1-6-2018, αρ. πιν. 13, αρ. καταχ. ΠΡ148/26-5-2015) προσφυγής  της Ο.Ε. «Δ. ΖΑΜΠΑΘΑΣ – Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ» κατά του Δήμου Τρίπολης
 
9. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου σύμφωνα με το από15-6-2018 έγγραφο του Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου, να παρακολουθήσει τα στάδια έκδοσης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής ιδιωτών στην Π.Ε. Κολοκοτρώνη  Ο.Τ. 634-635. Επίσης να προβεί στη σύνταξη του σχεδίου πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής και να το διαβιβάσει στην αρμόδια υπηρεσία. (Δ/νση Τ.Υ. )
 
10. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει σύμφωνα με το από  30-8-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης  Τ.Υ. – Πολεοδομίας του Δήμου Τρίπολης
 
11. Περί εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΑΝΔΡΟΤΟΙΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ», προϋπολογισμού 45.330,97 €
 
12. Περί καταβολής πάγιας προκαταβολής  στους Προέδρους  Δ.Ε. Δήμου Τρίπολης
 
13. Περί έγκρισης πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 2ου ΓΕΛ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ»
 
 Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματός τους ενημερώσουν εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος. 
 H παρούσα πρόσκληση κοινοποιείται στους κ. Αντιδημάρχους Τρίπολης προκειμένου να ενημερώνονται, για το πότε συμπεριλαμβάνονται θέματα αρμοδιότητας τους, στην ημερήσια διάταξη, έτσι ώστε να παρευρίσκονται στη συνεδρίαση, προς παροχή διευκρινίσεων 
– Σε περίπτωση κωλύματος τους παρακαλούνται όπως ενημερώνουν τον αρμόδιο εισηγητή.
                            
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Της Οικονομικής Επιτροπής     
         
      ΑΛΗΓΕΩΡΓΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ        
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ