Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 13-03-2019.

14/03/2019 11:20

Σας καλούμε την 13η Μαρτίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00΄ σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: « ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ Δ.Ε. ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ».

 1. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Α΄. Τριμελές) κατά τη δικάσιμο της 2-4-2019, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της με (Αρ. κλ. ΚΛ87/21-1-2019, αρ. πιν. 8, ΑΓ249/12-6-2017) αγωγής ιδιώτη κατά του Δήμου Τρίπολης.
 1. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Α΄.) κατά τη δικάσιμο της 2-4-2019, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. κλ. ΚΛ165/25-1-2019, αρ. πιν. 42, αρ. καταχ. ΠΡ56/13-2-2017) προσφυγής της «ΜΠΑΦΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» κατά του Δήμου Τρίπολης.
 1. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Α΄.) κατά τη δικάσιμο της 2-4-2019, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. κλ. ΚΛ167/25-1-2019, αρ. πιν. 43, αρ. καταχ. ΠΡ57/13-2-2017) προσφυγής της «ΜΠΑΦΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» κατά του Δήμου Τρίπολης.
 1. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Α΄.) κατά τη δικάσιμο της 2-4-2019, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. κλ. ΚΛ152/25-1-2019, αρ. πιν. 36, αρ. καταχ. ΑΚ55/13-2-2017) προσφυγής της «Α. ΜΙΧΑΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» κατά του Δήμου Τρίπολης.
 1. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Α΄.) κατά τη δικάσιμο της 2-4-2019, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. κλ. ΚΛ150/25-1-2019, αρ. πιν. 35, αρ. καταχ. ΠΡ54/13-2-2017) προσφυγής ιδιώτη κατά του Δήμου Τρίπολης.
 1. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Α΄.) κατά τη δικάσιμο της 2-4-2019, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. κλ. ΚΛ148/25-1-2019, αρ. πιν. 34, αρ. καταχ. ΠΡ53/10-2-2017) προσφυγής ιδιώτη κατά του Δήμου Τρίπολης.
 1. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Α΄. Μονομελές) κατά τη δικάσιμο της 2-4-2019, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, της προσφυγής του Δήμου Τρίπολης κατά της Περιφέρειας Πελοποννήσου και κατά της 43462/15874/31-3-2015 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Πελοποννήσου περί επιβολής διοικητικών κυρώσεων στο Δήμο Τρίπολης.
 1. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου       Τρίπολης (Τμήμα Α΄. Μονομελές) κατά τη δικάσιμο της 2-4-2019, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, της προσφυγής του Δήμου Τρίπολης κατά της Περιφέρειας Πελοποννήσου και κατά της 48996/18137/16-4-2015 απόφασης Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί επιβολής διοικητικών κυρώσεων στο Δήμο Τρίπολης.
 1. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Α΄.) κατά τη δικάσιμο της2-4-2019, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. κλ. ΚΛ135/25-1-2019, αρ. πιν. 28, αρ. καταχ. ΑΓ388/15-12-2016) προσφυγής 2 υπαλλήλων κατά του Δήμου Τρίπολης.
 1. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης κατά τη δικάσιμο της 19-4-2019, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της από 26-2-2019 και με αρ. καταθ. 61/2019 ανακοπής ιδιώτη κατά του Δήμου Τρίπολης.
 1. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Α΄.) κατά τη δικάσιμο της 2-4-2019, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. κλ. ΚΛ138/25-1-2019, Αρ. Πιν. 29, Αρ. Καταχ. ΠΡ7/19-1-2017) προσφυγής της «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» κατά του Δήμου Τρίπολης.
 1. Περί αποδοχής ή μη της με αρ. πρωτ. 6855/4-3-2019 γνωμοδότησης του  δικηγόρου κ. Χρονόπουλου Χρόνη, σχετικά με την υπ’ αριθ. Α548/2018 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης (Τμήμα Α΄. Μονομελές).
 1. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να καταθέσει έφεση στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης κατά της υπ’ αριθ. Α79/2019  απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Α΄.) ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης.
 1. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με αφορμή του άρθρου 32 παρ2γ του Ν. 4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση εργασιών για την: « Αποκατάσταση οδικού δικτύου Δ.Ε. Ανατολικού Τομέα του Δήμου Τρίπολης, λόγω φυσικών καταστροφών» για την σύναψη σύμβασης για την κατασκευή του έργου με τίτλο: « Αποκατάσταση οδικού δικτύου Δ.Ε. Μαντινείας» (αρ. μελέτης: 175/2018) προϋπολογισμού 70.000,00€ (με ΦΠΑ 24%), για την αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών (αρ. μελέτης: 175/2018)
 1. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ.2γ του Ν. 4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την σύναψη μεικτής σύμβασης (υπηρεσιών, προμήθειας υλικού και έργου) με τίτλο: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αποκατάσταση οδικού δικτύου Δ.Ε Σκιρίτιδας» προϋπ: 60.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) (αρ. μελέτης: 201/2018 – συνολικός προυπ: 280.000,00€).
 1. «Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ.2γ του Ν. 4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την σύναψη μεικτής σύμβασης (υπηρεσιών, προμήθειας υλικού και έργου) με τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αποκατάσταση οδικού δικτύου Δ.Ε Μαντινείας», προϋπ: 60.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) (αρ. μελέτης: 201/2018- συνολικός προυπ: 280.000,00€).
 1. «Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ.2γ του Ν. 4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την σύναψη μεικτής σύμβασης (υπηρεσιών, προμήθειας υλικού και έργου) με τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αποκατάσταση οδικού δικτύου Δ.Ε Τεγέας», προϋπ: 40.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) (αρ. μελέτης: 201/2018- συνολικός προυπ: 280.000,00€).).
 1. «Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ.2γ του Ν. 4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την σύναψη μεικτής σύμβασης (υπηρεσιών, προμήθειας υλικού και έργου) με τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αποκατάσταση οδικού δικτύου Δ.Ε Κορυθίου», προϋπ: 60.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) (αρ. μελέτης: 201/2018- συνολικός προυπ: 280.000,00€).
 1. «Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ.2γ του Ν. 4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την σύναψη μεικτής σύμβασης (υπηρεσιών, προμήθειας υλικού και έργου) με τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αποκατάσταση οδικού δικτύου Δ.Ε Λεβιδίου», προϋπ: 60.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) (αρ. μελέτης: 201/2018- συνολικός προυπ: 280.000,00€).

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματός τους ενημερώσουν εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.

 • H παρούσα πρόσκληση κοινοποιείται στους κ. Αντιδημάρχους Τρίπολης προκειμένου να ενημερώνονται, για το πότε συμπεριλαμβάνονται θέματα αρμοδιότητας τους, στην ημερήσια διάταξη, έτσι ώστε να παρευρίσκονται στη συνεδρίαση, προς παροχή διευκρινίσεων

– Σε περίπτωση κωλύματος τους παρακαλούνται όπως ενημερώνουν τον αρμόδιο εισηγητή.

                          

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Της Οικονομικής Επιτροπής    

           ΑΛΗΓΕΩΡΓΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ              

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ