Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 11-02-2019.

07/02/2019 14:10

Σας καλούμε την 11η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00΄ σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

 1. Έγκριση επικαιροποιημένων δικαιολογητικών, προσωρινού αναδόχου, του έργου: « Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 25ης Ιουνίου 2016 στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Δήμου Τρίπολης και αποκατάσταση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης «
 2. Περί αποδοχής ή μη της με αρ. πρωτ. 2681/29-1-2019 γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. Τούντα Νικολάου.
 3. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης κατά τη δικάσιμο της 15-2-2019, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της με αρ. καταθ. 1/2019 αίτησης αναστολής ιδιώτη κατά του Δήμου Τρίπολης.
 4. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης κατά τη δικάσιμο της 15-2-2019, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της από 3-1-2019 και με αρ. καταθ. 5/2019 ανακοπής ιδιώτη κατά του Δήμου Τρίπολης.
 5. «Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης προς χρήση ακινήτου στην Πλ. Εθνάρχου Μακαρίου στην Δ.Κ. Τρίπολης»
 6.  «Έκδοση εντάλματος προπληρωμής, για έξοδα Εθνικού Κτηματολογίου – Υποθηκοφυλακείου, για τα ακίνητα του Δήμου Τρίπολης»
 7. «Καθορισμός των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Διαμόρφωση και εξοπλισμός χώρου φιλοξενίας αδέσποτων ζώων»
 8. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με το υπ’ αριθ. πρωτ. 158/18-12-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών Γεν. Δ/νση Αποκέντρωσης & Τοπ. Αυτοδιοίκησης Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου.
 9. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ), ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ, Κ.Α.Π.Η. κλπ) ΚΑΙ ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Τ.».
 • Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματός τους ενημερώσουν εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.
 • H παρούσα πρόσκληση κοινοποιείται στους κ. Αντιδημάρχους Τρίπολης προκειμένου να ενημερώνονται, για το πότε συμπεριλαμβάνονται θέματα αρμοδιότητας τους, στην ημερήσια διάταξη, έτσι ώστε να παρευρίσκονται στη συνεδρίαση, προς παροχή διευκρινίσεων

– Σε περίπτωση κωλύματος τους παρακαλούνται όπως ενημερώνουν τον αρμόδιο εισηγητή.

                          

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Της Οικονομικής Επιτροπής    

ΑΛΗΓΕΩΡΓΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ              

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ