Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 10-10-2018.

09/10/2018 12:17

Σας καλούμε την 10η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00΄ σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

 1. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Β΄. Μονομελές) κατά τη δικάσιμο της 23-10-2018, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (αρ. κλ. ΚΛ1022/17-7-2018, αρ. πιν. 20, αρ. καταχ. ΠΡ168/24-7-2013) προσφυγής της «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANKERGASIAS»- «ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» μετά την Α112/2018 αναπεμπτική κατά του Δήμου Τρίπολης.
 2. Περί αποδοχής ή μη της με αρ. πρωτ. 30922/26-9-2018 γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. Σταυράκου Επαμεινώνδα, σύμφωνα με το από 8-5-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Τ.Υ. – Πολεοδομίας του Δήμου Τρίπολης.
 3. Περί αποδοχής ή μη της με αρ. πρωτ. 30925/26-9-2018 γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. Σταυράκου Επαμεινώνδα, σύμφωνα με το από 8-5-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Τ.Υ. – Πολεοδομίας του Δήμου Τρίπολης.
 4. Περί αποδοχής ή μη της με αρ. πρωτ. 31571/28-9-2018 γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. Σταυράκου Επαμεινώνδα.
 5. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να καταθέσει έφεση στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης κατά της υπ’ αριθ. Α 634/2018 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Β΄. Μονομελές) ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης.
 6. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Α΄. Μονομελές) κατά τη δικάσιμο της 6-11-2018, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (αρ. κλ. ΚΛ907/27-6-2018, αρ. πιν. 43, αρ. καταχ. ΠΡ225/15-9-2015) προσφυγής της Ο.Ε. «Δ. ΖΑΜΠΑΘΑΣ – Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ» κατά του Δήμου Τρίπολης.
 7. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Α΄. Μονομελές) κατά τη δικάσιμο της 6-11-2018, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (αρ. κλ. ΚΛ882/27-6-2018, αρ. πιν. 31, αρ. καταχ. ΠΡ191/1-7-2015 προσφυγής ιδιώτη κατά του Δήμου Τρίπολης.
 8. Περί απόδοσης λογαριασμού διαχείρισης ποσού 600,00 € σχετικά με την κάλυψη των εξόδων συμβολαίων, Εθνικού Κτηματολογίου κλπ, για τα ακίνητα του Δήμου Τρίπολης.
 9. Έγκριση έκδοσης Χ.Ε. προπληρωμής, για έξοδα Εθνικού Κτηματολογίου – Υποθηκοφυλακείου, για τα ακίνητα του Δήμου Τρίπολη
 10. Έξοδα ολοκλήρωσης διαδικασιών αποδοχής δωρεάς του κ. Νασιόπουλου Γεωργίου, ακίνητο εντός οικ. Πυργέϊκα της Τ.Κ. Σταδίου
 11. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για τη μίσθωση χώρου αποθήκευσης των ξύλινων σπιτιών που χρησιμοποιούνται στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου
 12. Έγκριση πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος Δήμου Τρίπολης»
 13. Έγκριση πρακτικών του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γάλακτος»
 14. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ»
 15. Περί εκτέλεσης του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ»
 16. «Εκμίσθωση καλλιεργήσιμων γαιών, αγροτεμαχίων στον κάμπο του αναδασμού «Έλους Κανδήλας», στην εδαφική περιφέρεια της Τ.Κ. Κανδήλας»
 17. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να καταθέσει έφεση στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης κατά της υπ’ αριθ. Α 632/2018 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Β΄) ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης
 18. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να καταθέσει έφεση στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης κατά της υπ’ αριθ. Α 633/2018 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Β΄.) ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης.
 19. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να καταθέσει έφεση στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης κατά της υπ’ αριθ. Α 631/2018 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Β΄.) ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης.
 20. Ματαίωση διαδικασίας του ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας με τίτλο: «προμήθεια τροφίμων και λοιπών ειδών Παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Τρίπολης (Παιδικές Κατασκηνώσεις, Κοινωνικό Παντοπωλείο), του Ν.Π.Δ.Δ. (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ, Κ.Α.Π.Η. κλπ) και της Κ.Ε.Δ.Η.Τ. (Προϋπολογισμός δαπάνης: 212.052,31 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.))
 21. Εκμίσθωση καταστημάτων υπ’ αριθ. 06 & 07 της Δημοτικής Αγοράς της Πλατείας Βαλτετσίου στη Δ.Κ. Τρίπολης
 22. Περί καταβολής πάγιας προκαταβολής στους Προέδρους Δ.Ε. Δήμου Τρίπολης

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματός τους ενημερώσουν εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.

H παρούσα πρόσκληση κοινοποιείται στους κ. Αντιδημάρχους Τρίπολης προκειμένου να ενημερώνονται, για το πότε συμπεριλαμβάνονται θέματα αρμοδιότητας τους, στην ημερήσια διάταξη, έτσι ώστε να παρευρίσκονται στη συνεδρίαση, προς παροχή διευκρινίσεων

– Σε περίπτωση κωλύματος τους παρακαλούνται όπως ενημερώνουν τον αρμόδιο εισηγητή.

                          

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Της Οικονομικής Επιτροπής    

ΑΛΗΓΕΩΡΓΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ      

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ