Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 02-11-2018.

29/10/2018 12:32

Σας καλούμε την 2α Νοεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00΄ σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών μειοδότη του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια υγρών καυσίμων για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών του Δήμου Τρίπολης, του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Τρίπολης και της Κ.Ε.ΔΗ.T. για το έτος 2019»
 2. «Έκδοση εντάλματος προπληρωμής, για την διενέργεια νέας πρόσφατης μέτρησης Η/Μ πεδίων υψηλών συχνοτήτων, από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε), σε οικόπεδο του Δήμου Τρίπολης το οποίο προορίζεται για την ανέγερση του διδακτηρίου ειδικού σχολείου και γειτνιάζει με κεραία ραδιοηλεκτρικών σημάτων»
 3. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Σημειάδων
 4. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Τριμελές Α΄.) κατά τη δικάσιμο της 6-11-2018, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. κλ. ΚΛ965/6-7-2018 αρ. πιν. 10, αρ. καταχ. ΑΓ328/26-10-2016) προσφυγής ιδιώτη κατά του Δήμου Τρίπολης
 5. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Τρίπολης κατά τη δικάσιμο της 12-11-2018, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της από 1-7-2018 και με αρ. κατάθεσης 217/2018 αγωγής 61 υπαλλήλων του Δήμου Τρίπολης κατά του Δήμου Τρίπολης
 6. Περί αποδοχής ή μη της με αρ. πρωτ. 34706/23-10-2018 γνωμοδότησης της δικηγόρου κ. Μουρούτσου Αγγελικής, σχετικά με την υπ’ αριθ. 335/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου Τρίπολης
 7. Περί αποδοχής ή μη της με αρ. πρωτ. 33007/11-10-2018 γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. Χρονόπουλου Χρόνη, σχετικά με τις υπ’ αριθ. Α625/2018 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Β΄.) και Α470/2018 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Α΄.)
 8. Περί έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών (αποδεικτικών μέσων) της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
 9. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να εκπροσωπήσει υπάλληλο του Δήμου Τρίπολης, ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Τρίπολης κατά την δικάσιμο της 6-12-2018 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη. (Κλητ. Θέσπισμα Β17/701)
 10. Περί έγκρισης πρακτικού Συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Τρίπολης- Κοινωνικό Παντοπωλείο»
 • Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματός τους ενημερώσουν εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.
 • H παρούσα πρόσκληση κοινοποιείται στους κ. Αντιδημάρχους Τρίπολης προκειμένου να ενημερώνονται, για το πότε συμπεριλαμβάνονται θέματα αρμοδιότητας τους, στην ημερήσια διάταξη, έτσι ώστε να παρευρίσκονται στη συνεδρίαση, προς παροχή διευκρινίσεων

– Σε περίπτωση κωλύματος τους παρακαλούνται όπως ενημερώνουν τον αρμόδιο εισηγητή.

                          

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Της Οικονομικής Επιτροπής    

ΑΛΗΓΕΩΡΓΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ      

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ