Κάνουμε την εμπιστοσύνη σας Πράξη!! ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014/2019

02/05/2019 13:38

Συνδηµότες και συνδηµότισσες,

Ίσως πολλοί να µας χαρακτηρίζουν ονειροπόλους, κάθε φορά που δηµοσιεύουµε ένα νέο έργο ή µια επωφελή παρέµβαση για όλους τους δηµότες. Τηρώντας τις αρχές του πολιτικού πολιτισµού, της διαφάνειας και της νοµιµότητας, τα πιστεύω µας για τη δύναµη του διαλόγου µε τους πολίτες και την αντιµετώπιση προβληµάτων µε τον απαιτούµενο σεβασµό.

Οραµατιστήκαµε ένα καλύτερο αύριο…

Ένα ∆ήµο που λύνει προβλήµατα και στοχεύει µε Σχέδιο και Αποτελεσµατικότητα στην Ανάπτυξη – όχι όπως ο καθένας µας µπορεί να έχει αυτή την έννοια στο µυαλό του- αλλά την ανάπτυξη που δικαιούται ο τόπος µας, αξιοποιώντας τα συγκριτικά του πλεονεκτήµατα, απαντώντας στα θέµατα των υποδοµών και της καθηµερινότητας. 

Εν µέσω µιας παρατεταµένης κρίσης σε όλους τους τοµείς, πιστέψαµε ότι θα µπορέσουµε άµεσα να παρέµβουµε και να υλοποιήσουµε το πρόγραµµά µας. Όµως η έλλειψη χρηµατοδότησης από Εθνικούς και Ευρωπαϊκού πόρους, η δέσµευση αποθεµατικών και η εφαρµογή των Κάπιταλ κοντρόλ από την αρχή της θητείας µας και για τα επόµενα τρία χρόνια δεν µας επέτρεψε να υλοποιήσουµε τις αναγκαίες παρεµβάσεις σε έργα υποδοµής και καθηµερινότητας, παρά µόνο να ικανοποιήσουµε τις λειτουργικές ανάγκες του ∆ήµου και να προχωρήσουµε σε κάποιες µικρές παρεµβάσεις.

Κάναµε το όραµα πραγµατικότητα…

Το καλοκαίρι του 2017 που άνοιξαν τα Ευρωπαϊκά χρηµατοδοτικά εργαλεία µέσω του ΕΣΠΑ και µετέπειτα οι χρηµατοδοτήσεις από Εθνικούς πόρους, βρήκε τον ∆ήµο έτοιµο, έχοντας προετοιµάσει και ωριµάσει µελέτες για µικρά και µεγάλα έργα.

Πετύχαµε τη χρηµατοδότησή τους και τις απαραίτητες προεγκρίσεις, αξιοποιώντας τα χρηµατοδοτικά εργαλεία των αρµόδιων Υπουργείων, της Περιφέρεια Πελοποννήσου διαµέσου προγραµµατικών συµβάσεων, από το Π∆Ε, από το ΕΣΠΑ από τοµεακά επιχειρησιακά προγράµµατα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ του Υπουργείου Εσωτερικών για την Πρωτοβάθµια αυτοδιοίκηση, από το ΤΑΠ ΤΟΚ, από ανανεώσιµες πηγές, από ΣΑΤΑ, από ιδίους πόρους και ξεκινήσαµε την υλοποίησή τους.

Σήµερα έχουµε τη δυνατότητα να σας παραθέσουµε ανά τοµέα, αυτά που ως ∆ηµοτική Αρχή εξασφαλίσαµε σε πόρους που βρίσκονται ήδη στα ταµεία του ∆ήµου Τρίπολης ή πρόκειται να έλθουν καθώς έχουµε τις απαιτούµενες προεγκρίσεις.

Χωρίς χρονικό ορίζοντα την παρούσα ∆ηµοτική θητεία αλλά µε στόχο την ουσιαστική ανάπτυξη του τόπου µας, βάλαµε τις βάσεις ώστε όλοι µαζί να συνεχίσουµε δυναµικά την πορεία µας.

 Όλα αυτά τα καταφέραµε µε σκληρή δουλειά για να είµαστε χρήσιµοι στον ∆ηµότη, να σταθούµε δίπλα στις ευάλωτες κοινωνικές οµάδες, να κάνουµε έργα στην Τρίπολη και τα χωριά µας µε σύγχρονες προδιαγραφές που θα µας φέρουν πιο κοντά στις βιώσιµες πόλεις του αύριο.

Στη δική µας πορεία, το συµφέρον των συµπολιτών µας ήταν και είναι ο οδικός χάρτης που ακολουθούµε και σε αυτή την πορεία δεν περισσεύει κανείς.

∆ηµήτρης Παυλής
∆ήµαρχος Τρίπολης


Έχουµε σχεδιάσει και δροµολογήσει ένα µεγάλο πρόγραµµα έργων υποδοµής που ανέρχεται σε 149.000.000 € και αλλάζει την εικόνα του ∆ήµου µας.

Μελετήσαµε, Ωριµάσαµε, και τώρα Υλοποιούµε.

Συντηρούµε και αναβαθµίζουµε τις υποδοµές του ∆ήµου µας.

Αξιοποιούµε χρηµατοδοτικά προγράµµατα και την κάθε άλλη πηγή χρηµατοδότησης για νέα έργα και υποδοµές.

Έργα υποδοµών

 Ολοκληρωµένα 10.567.632,02€

 Προγραµµατισµένα 128.119.942,89€

 ∆ιεκδίκηση πόρων 10.943.108,80€


Αναπλάσεις

∆ιασφαλίσαµε και δροµολογούµε άµεσα αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων, για την αναζωογόνηση του κέντρου και των πλατειών της Τρίπολης

Συνολική ∆απάνη Παρεµβάσεων 5.282.350,00€

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΝΔΗΛΑΣ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ

Προϋπολογισµός: 543.350,00€

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΣΥΜΒΑΣΗ 09/2014 ΕΓΙΝΕ ΕΠΑΝΑΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

Φάση υλοποίησης: Ολοκληρώθηκε

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Ο∆ΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ∆.Κ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Προϋπολογισµός: 575.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ / ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΝΗΣΗ 2017

Στοιχεία Ένταξης: ΑΠΟΦΑΣΗ ∆.Σ. ΤΑΜΕΙΟΥ 139.3.3.2/2018/2-8-2018

Φάση υλοποίησης: Σύµβαση µε Ανάδοχο 17/04/2019

Περιλαµβάνει τις οδούς: ∆αρειώτου στο σύνολό της, Αποστολοπούλου, Κ. Παλαιολόγου έως
Γρηγορίου 5ου και Βύρωνος.

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ Τ.Κ. ΚΑΨΙΑ

Προϋπολογισµός: 120.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΤΑΠΤΟΚ / ΕΣΠΑ 2014-2020

Στοιχεία Ένταξης: Προ εγκεκριµένο µε χρηµατοδότηση από την ΑΡΚΑ∆ΙΑ2020

Φάση υλοποίησης: Έκδοση απόφασης ένταξης και δηµοπράτησης

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ∆.Κ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ (OPEN MALL)

Προϋπολογισµός: 1.500.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΥΠΟΑΝ / ΕΣΠΑ 2014-2020

Στοιχεία Ένταξης: 30/11/2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Φάση υλοποίησης: Υπό Ένταξη

Με το Έργο της δηµιουργίας «Ανοιχτού Κέντρου Εµπορίου» διασώζεται και αναδεικνύεται η µακρόχρονη παράδοση της Τρίπολης στο εµπόριο και στις συναφείς δραστηριότητες, καθώς επίσης αναβαθµίζεται λειτουργικά η ευρύτερη εµπορική περιοχή της πόλης. Επιπρόσθετα, εφαρµόζονται «καλές» και «καινοτόµες» πρακτικές οι οποίες θα µπορούν να επεκταθούν σε ολόκληρο το εµπορικό κέντρο της πόλης.

Το Έργο περιλαµβάνει:

Α) την αισθητική και λειτουργική αναβάθµιση της περιοχής του Ανοιχτού Εµπορικού Κέντρου.

Β) την ενσωµάτωση τεχνολογικών εφαρµογών αιχµής – οι οποίες θα αναβαθµίσουν ουσιαστικά το περιβάλλον, τόσο το οικιστικό όσο και το εµπορικό, µε σαφή βελτίωση της εµπορικότητας αλλά και της ελκυστικότητας της περιοχής και θα εντάξουν την Τρίπολη στην χορεία των «Έξυπνων Πόλεων» και

Γ) την υιοθέτηση φιλικών προς τα ΑΜΕΑ λύσεων (εφαρµογών smart city και εξοπλισµού κινητικότητας) οι οποίες θα καθιστούν την πρόταση συµβατή µε τις Αρχές της Μη ∆ιάκρισης, δεδοµένου ότι µια σύγχρονη και ανταγωνιστική υποδοµή πρέπει να µπορεί να εξυπηρετήσει ισότιµα Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες, να προσφέρει υπηρεσίες εύκολα προσβάσιµες σε όλους και να εξασφαλίζει την ισότιµη πρόσβαση των ατόµων µε αναπηρία στην πληροφόρηση και στην επικοινωνία. Βάσει των παραπάνω, εκτός από την αυτονόητη αναβάθµιση του δηµόσιου χώρου της εµπορικής περιοχής (του Κέντρου της Τρίπολης) αναµένεται να αυξηθεί θεαµατικά ο κύκλος εργασιών των εµπορικών (αλλά και των λοιπών) επιχειρήσεων του ευρύτερου εµπορικού κέντρου της πόλης.

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΥ ∆.Κ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Προϋπολογισµός: 330.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ / ΕΣΠΑ 2014-2020

Στοιχεία Ένταξης: Υποβολή 4ος 2019

Φάση υλοποίησης: Υπό Αξιολόγηση

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Τ.Κ. ΚΑΝ∆ΗΛΑΣ

Προϋπολογισµός: 50.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΤΑΠΤΟΚ / ΕΣΠΑ 2014-2020

Στοιχεία Ένταξης: Προ εγκεκριµένο µε χρηµατοδότηση από την ΑΡΚΑ∆ΙΑ2020

Φάση υλοποίησης: Έκδοση απόφασης ένταξης και δηµοπράτησης

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ∆.Κ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Προϋπολογισµός: 800.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ / ΕΣΠΑ 2014-2020

Στοιχεία Ένταξης: Υποβολή 4ος 2019

Φάση υλοποίησης: Υπό Αξιολόγηση

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΡΙΖΩΝ

Προϋπολογισµός: 210.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΤΑΠΤΟΚ / ΕΣΠΑ 2014-2020

Στοιχεία Ένταξης: Προ εγκεκριµένο µε χρηµατοδότηση από την ΑΡΚΑ∆ΙΑ2020

Φάση υλοποίησης: Έκδοση απόφασης ένταξης και δηµοπράτησης

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ∆.Κ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Προϋπολογισµός: 450.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ / ΕΣΠΑ 2014-2020

Στοιχεία Ένταξης: Υποβολή 4ος 2019

Φάση υλοποίησης: Υπό Αξιολόγηση

ΑΝΑΠΛΑΣΗ Ο∆ΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΠΌ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΕΩΣ ΕΩΣ ∆ΕΙΝΟΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΌ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΩΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ

Προϋπολογισµός: 600.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ / ΕΣΠΑ 2014-2020

Στοιχεία Ένταξης: Υποβολή 4ος 2019
Φάση υλοποίησης: Υπό Αξιολόγηση

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΑΠΟ 124 ΠΒΕ ΕΠΙ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΩΣ ΓΗΠΕ∆Ο ΠΑΝΑΡΚΑ∆ΙΚΟΥ

Προϋπολογισµός: 104.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΣΟΥ

Στοιχεία Ένταξης:
Φάση υλοποίησης: Σύµβαση µε Ανάδοχο


Παιδικές χαρές

Ανακατασκευάζουµε τις παιδικές χαρές του ∆ήµου µας, σύµφωνα µε τις σύγχρονες προδιαγραφές και γνώµονα την ασφάλεια των παιδιών µας.

Συνολική ∆απάνη Παρεµβάσεων 355.766,80€

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Προϋπολογισµός: 255.767,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΥΠΕΣ/ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ

Στοιχεία Ένταξης: 60942/31-10-2018

Φάση υλοποίησης: Προς ∆ηµοπράτηση

Τοπικές Ενότητες: ΑΛΕΑ, ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ, ΑΛΩΝΙΣΤΑΙΝΑ, ΑΡΤΕΜΙΣΙΟ, ΒΛΑΧΕΡΝΑ, ΒΟΥΡΒΟΥΡΑ, ∆ΑΡΑ, ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ, ΚΑΝ∆ΗΛΑ, ΚΑΨΙΑ, ΛΕΒΙ∆Ι, ΣΚΟΠΗ, ΤΣΕΛΕΠΑΚΟΥ, 3ου ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ, ΜΕΤΑ- ΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΠΛ. ΚΑΝΕΛΛΟΥ ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗ, ΣΤΟΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆Η, ΠΛ. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΣΤΙΣ ∆.Ε. ΤΕΓΕΑΣ ∆.Ε. ΣΚΙΡΙΤΙ∆ΑΣ ΚΑΙ ∆.Ε. ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ

Προϋπολογισµός: 99.999,80 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: LEADER-ΠΑΡΝΩΝΑΣ ΑΕ / ΕΣΠΑ 2014-2020

Στοιχεία Ένταξης: Προς ∆ηµοπράτηση

Φάση υλοποίησης: Υπό Ένταξη

Τοπικές Ενότητες: ΚΕΡΑΣΙΤΣΑ, ΡΙΖΕΣ, ΚΟΛΛΙΝΕΣ, ΑΣΕΑ


Σχολικές Υποδοµές

Συντηρούµε, ανακαινίζουµε και ενισχύουµε τα σχολικά συγκροτήµατα ώστε να έχουµε ασφαλή, φροντισµένα κτίρια για τα παιδιά µας.

Συνολική ∆απάνη Παρεµβάσεων 4.122.660,00€

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 1ουΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 1ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Προϋπολογισµός: 372.660,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΥΠΕΣ/ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ

Στοιχεία Ένταξης: 56586/16-10-2018

Φάση υλοποίησης: Σύµβαση µε Ανάδοχο

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 2ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Προϋπολογισµός: 50.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΥΠΕΘ / Π∆Ε ΣΑΕ 047

Στοιχεία Ένταξης: 121760/Β9/Φ9/418/18-7-2018

Φάση υλοποίησης: Σύµβαση µε Ανάδοχο

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Προϋπολογισµός: 150.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ / Π∆Ε

Στοιχεία Ένταξης: 6823/9-3-2018

Φάση υλοποίησης: Σύµβαση µε Ανάδοχο

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΕΓΕΑΣ

Προϋπολογισµός: 330.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΤΑΠΤΟΚ / ΕΣΠΑ 2014-2020

Στοιχεία Ένταξης: Προ εγκεκριµένο µε χρηµατοδότηση από την ΑΡΚΑ∆ΙΑ2020

Φάση υλοποίησης: Έκδοση απόφασης ένταξης και δηµοπράτησης

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΕΒΙΔΙΟΥ

Προϋπολογισµός: 170.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΤΑΠΤΟΚ / ΕΣΠΑ 2014-2020

Στοιχεία Ένταξης: Προ εγκεκριµένο µε χρηµατοδότηση από την ΑΡΚΑ∆ΙΑ2020

Φάση υλοποίησης: Έκδοση απόφασης ένταξης και δηµοπράτησης

ΑΝΕΓΕΡΣΗ 4/ΘΕΣΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Προϋπολογισµός: 2.500.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΥΠΕΣ/ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ

Στοιχεία Ένταξης: Προ εγκεκριµένο. Υποβολή 5ος 2019

Φάση υλοποίησης: Έκδοση απόφασης ένταξης και δηµοπράτησης

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.∆.99/2017

Προϋπολογισµός: 400.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΥΠΟΑΝ / Π∆Ε ΣΑΕ 055

Στοιχεία Ένταξης: Προεγκεκριµένο. Υποβολή 5ος 2019

Φάση υλοποίησης: Έκδοση απόφασης ένταξης και δηµοπράτησης

ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ 1ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Προϋπολογισµός: 75.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ∆ωρεά

Φάση υλοποίησης: Υπό υλοποίηση

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  Τ.Κ. ΣΤΑΔΙΟΥ

Προϋπολογισµός: 75.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ∆ωρεά

Φάση υλοποίησης: Ολοκληρώθηκε


Αθλητικές Εγκαταστάσεις

Ανακατασκευάζουµε και αναβαθµίζουµε τις αθλητικές εγκαταστάσεις του ∆ήµου µας.

Συνολική ∆απάνη Παρεµβάσεων 4.114.974,13 €

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ∆.Α.Κ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Προϋπολογισµός: 644.800,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΥΠΕΣ/ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ

Στοιχεία Ένταξης: 22735/28-03-2019

Φάση υλοποίησης: Προς ∆ηµοπράτηση

Ο εκσυγχρονισµός περιλαµβάνει την αντικατάσταση του ταρτάν του ανοιχτού αγωνιστικού χώρου, την προµήθεια οργάνων στίβου, την επισκευή – µόνωση της τσιµεντένιας κερκίδας, την τοποθέτηση καθισµάτων και εξωτερικούς χρωµατισµούς.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΕΓΗΣ
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ∆.Α.Κ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Προϋπολογισµός: 170.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΥΠOAN / ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤ. ΕΣΠΑ / Π∆Ε ΣΑΕ 016

Στοιχεία Ένταξης: 47726/4-5-2018

Φάση υλοποίησης: Προς υπογραφή σύµβασης

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ∆.Α.Κ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Προϋπολογισµός: 250.166,93 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: Ίδιοι πόροι ∆ήµου

Φάση υλοποίησης: Ολοκληρώθηκε 2015

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΒΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ∆.Α.Κ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Προϋπολογισµός: 1.708.100,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΥΠΟΑΝ / ΕΣΠΑ 2014-2020

Στοιχεία Ένταξης: Εγκρίθηκε – Αναµένεται η απόφαση ένταξης

Φάση υλοποίησης: Προς ∆ηµοπράτηση

Με το Έργο της ενεργειακής αναβάθµισης του κλειστού κολυµβητηρίου αντιµετωπίζεται οριστικά το µεγάλο πρόβληµα των ενεργειακών απωλειών από την µοναδική αυτή υποδοµή υγρού στίβου. Το κολυµβητήριο της πόλης, εκσυγχρονίζεται, αναβαθµίζεται και θα µπορεί να φιλοξενήσει διεθνείς διοργανώσεις Με το Έργο θα εξοικονοµηθούν σηµαντικότατοι πόροι που σήµερα χάνονται λόγω των ενεργειακών απωλειών.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕ∆Ο ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ

Προϋπολογισµός: 89.900,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΥΠOAN / ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤ. ΕΣΠΑ / Π∆Ε ΣΑΕ 016

Στοιχεία Ένταξης: 133898/12-12-2018

Φάση υλοποίησης: Προς ∆ηµοπράτηση

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΝΙΣ Σ.Α.Τ.

Προϋπολογισµός: 55.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΤΑΠΤΟΚ / ΕΣΠΑ 2014-2020

Στοιχεία Ένταξης: Προενταγµένο και προεγκεκριµένο µε χρηµατοδότηση από την ΑΡΚΑ∆ΙΑ 2020

Φάση υλοποίησης: Προς έκδοση απόφασης ένταξης και δηµοπράτηση

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ – ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΟΤΗΣΗ
ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΡΤΣΟΒΑΣ

Προϋπολογισµός: 12.632,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: Ίδιοι πόροι ∆ήµου

Στοιχεία Ένταξης: Ίδιοι πόροι ∆ήµου

Φάση υλοποίησης: Ολοκληρώθηκε 2015-2016

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΠΑΝΑΡΚΑ∆ΙΚΟΥ

Προϋπολογισµός: 20.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

Στοιχεία Ένταξης: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

Φάση υλοποίησης: Ολοκληρώθηκε 2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΠΑΝΑΡΚΑ∆ΙΚΟΥ

Προϋπολογισµός: 19.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

Στοιχεία Ένταξης: 2019

Φάση υλοποίησης: Προς ∆ηµοπράτηση

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕ∆Ο ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΝ∆ΗΛΑΣ

Προϋπολογισµός: 99.200,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΥΠΕΣ/ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ

Στοιχεία Ένταξης: 22735/28-03-2019

Φάση υλοποίησης: Προς ∆ηµοπράτηση

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΝΕΣΤΑΝΗΣ

Προϋπολογισµός: 12.630,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: Ίδιοι πόροι ∆ήµου

Στοιχεία Ένταξης: Ίδιοι πόροι ∆ήµου

Φάση υλοποίησης: Ολοκληρώθηκε 2016

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΙΤΑ ΓΗΠΕ∆ΟΥ 5X5 Τ.Κ. ΛΕΒΙ∆ΙΟΥ

Προϋπολογισµός: 25.436,40 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: Ίδιοι πόροι ∆ήµου

Φάση υλοποίησης: Ολοκληρώθηκε 2016

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΥ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Προϋπολογισµός: 398.188,80 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Στοιχεία Ένταξης: Υπό υποβολή εντός διµήνου – προέγκριση

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕ∆ΟΥ Τ.Κ. ΛΕΒΙ∆ΙΟΥ

Προϋπολογισµός: 35.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ / Π∆Ε

Στοιχεία Ένταξης: 12/2014

Φάση υλοποίησης: Ολοκληρώθηκε

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟ∆ΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ W.C. ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ∆.Κ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Προϋπολογισµός: 50.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Στοιχεία Ένταξης: Υπό υποβολή εντός διµήνου – προέγκριση

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟ∆ΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ W.C. ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΠΑΝΑΡΚΑ∆ΙΚΟΥ

Προϋπολογισµός: 50.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Στοιχεία Ένταξης: Υπό υποβολή εντός διµήνου – προέγκριση

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΕΝΤΕ ΓΗΠΕ∆ΩΝ ΤΕΝΝΙΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 71 (ΟΠΙΣΘΕΝ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ)

Προϋπολογισµός: 474.920,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

Φάση υλοποίησης: Προς έγκριση της προγραµµατικής


Πολιτιστικοί Χώροι – Μουσεία

Προχωράµε στην αποκατάσταση και αναβάθµιση των πολιτιστικών χώρων του ∆ήµου µας.

Συνολική ∆απάνη Παρεµβάσεων 7.909.844,79 €

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΑΤΖΟΥΝΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ

Προϋπολογισµός: 2.111.024,39 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΥΠΟΑΝ / ΥΜΕΠΕΡΑΑ / ΕΣΠΑ 2014-2020

Στοιχεία Ένταξης: 8979/3-8-2017

Φάση υλοποίησης: Ανάδοχος: χειλων ατε. Υπογραφή σύµβασης 18/03/2019

Η αποκατάσταση του εµβληµατικού αυτού κτιρίου εντάσσεται στη συνολική πρόταση ανάπλασης και ανάδειξης του Εµπορικού Κέντρου της Τρίπολης. Με την ολοκλήρωση του Έργου θα αποκατασταθούν όλες οι φθορές που έχει υποστεί το κέλυφος του κτιρίου, θα επανέλθουν και θα αναδειχθούν τα αρχικά του χαρακτηριστικά και θα εκσυγχρονιστούν όλες οι εγκαταστάσεις του, αποδίδοντας έτσι στην κοινωνίας της Τρίπολης ένα κτίριο – σηµείο αναφοράς, µε σύγχρονο και λειτουργικό προφίλ.

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ»

Προϋπολογισµός: 184.140,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: LEADER-ΠΑΡΝΩΝΑΣ ΑΕ / ΕΣΠΑ 2014-2020

Στοιχεία Ένταξης: ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ. ΠΡΟΣ ΕΚ∆ΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Φάση υλοποίησης: Προς ∆ηµοπράτηση

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Προϋπολογισµός: 2.500.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΥΠΟΑΝ / ΕΣΠΑ 2014-2020 «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020»

Στοιχεία Ένταξης: 5114/1707/Α3/13-8-2018

Φάση υλοποίησης: Προς δηµοπράτηση µελετών εφαρµογής

Το µεγάλο αυτό έργο έχει στόχο την ανακαίνιση, αποκατάσταση και εκσυγχρονισµό του κτιρίου του Πνευµατικού Κέντρου της Τρίπολης, ώστε να ανακτήσει την αίγλη του και να µπορέσει να ξαναγίνει το σηµείο αναφοράς της πνευµατικής ζωής της πόλης αλλά και της Περιφέρειας. Με τον εκσυγχρονισµό των υποδοµών και των εγκαταστάσεων θα µετατραπεί σε έναν σύγχρονο πολυχώρο πνευµατικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων.

 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΧΩΡΙΟΥ

Προϋπολογισµός: 375.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: LEADER-ΑΝΒΟΠΕ ΑΕ / ΕΣΠΑ 2014-2020

Στοιχεία Ένταξης: ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ. ΠΡΟΣ ΕΚ∆ΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Φάση υλοποίησης: Προς ∆ηµοπράτηση

Το Έργο αφορά στη δηµιουργία µιας πρότυπης πολιτιστικής υποδοµής µε κυρίαρχο αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών πολιτιστικής έρευνας, τεκµιρίωσης και παρουσίασης (µουσειολογικά και µουσειογραφικά) της ελαιοκοµικής και της σιδηροδροµικής παράδοσης της περιοχής του Ελαιοχωρίου. Οι τεχνικές εργασίες που περιλαµβάνονται είναι µικρής κλίµακας και αφορούν στις απαιτούµενες διαµορφώσεις του υφιστάµενου κτιρίου του παλαιού ∆ηµοτικού Σχολείου του Ελαιοχωρίου και του περιβάλλοντος χώρου, που αποκαθίστανται, αναβαθµίζονται και εκσυγχρονίζονται ώστε να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του µουσειολογικού/µουσειογραφικού σχεδιασµού. Με το Έργο θα δηµιουργηθεί µια καινοτόµα και ολοκληρωµένη υποδοµή ανάδειξης της παραγωγικής ιστορίας του Ελαιοχωρίου, µε αναµενόµενα θετικά αποτελέσµατα στην πολιτιστική και στην οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής αλλά και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ∆ΑΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΙΝΑΛΟΥ ∆.Ε. ΦΑΛΑΝΘΟΥ

Προϋπολογισµός: 100.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΤΑΠΤΟΚ / ΕΣΠΑ 2014-2020

Στοιχεία Ένταξης: ΠΡΟΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ARCADIA 2020

Φάση υλοποίησης: Προς έκδοση απόφασης ένταξης και δηµοπράτηση

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΛΕΑΣ – ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ

Προϋπολογισµός: 1.200.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΠΡΟΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ARΚADIA 2020

Στοιχεία Ένταξης: ΠΡΟΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ARCADIA 2020

Φάση υλοποίησης: Υπό αξιολόγηση

Ολοκληρωµένη παρέµβαση ανάδειξης του σηµαντικού αρχαιολογικού χώρου της Αλέας. Μέσω της δηµιουργίας αρχαιολογικού περιπάτου θα δίνεται στους επισκέπτες η δυνατότητα να ανακαλύψουν και να κατανοήσουν καλύτερα τον σηµαντικό αυτό αρχαιολογικό χώρο και το ευρύτερο περιβάλλον µέσα στο οποίο αναπτύχθηκε. Πρόκειται για ένα Έργο αρχαιολογικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, απόλυτα προσαρµοσµένο στις σύγχρονες προδιαγραφές και απαιτήσεις ανάδειξης και αξιοποίησης του πολιτιστικού αποθέµατος

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΙΟΥ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΠΥΣΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΤΟΥ 2007

Προϋπολογισµός: 90.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Στοιχεία Ένταξης: 2018

Φάση υλοποίησης: Προς ∆ηµοπράτηση και εκτέλεση

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ «ΠΡΩΗΝ ΕΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ»

Προϋπολογισµός: 1.200.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΥΠΕΣ / Π∆Ε

Στοιχεία Ένταξης: 4ος 2019

Φάση υλοποίησης: Προς έκδοση απόφασης έγκρισης και δηµοπράτηση

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΩΣ ΧΩΡΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Προϋπολογισµός: 149.680,40 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΥΠΟΜΕ∆Ι

 Στοιχεία Ένταξης: Προεγκεκριµένο – Προς δηµοπράτηση

Η πράξη αφορά έργο στην αποκατάσταση και ανάδειξη ως χώρου ιστορικής µνήµης των υπογείων χώρων του ∆ικαστικού Μεγάρου Τρίπολης και συγκεκριµένα τις δυο αίθουσες του υπογείου στο κτίριο του ∆ικαστικού Μεγάρου, όπου υπάρχει ένα σηµαντικό µνηµείο της νεότερης ιστορίας της χώρας.

Οι χώροι αυτοί ήταν τόποι µαρτυρίου για: τους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης κατά της Γερµανικής κατοχής καθώς το ιστορικό κτήριο στην Κατοχή, είχε επιταχθεί από τους Γερµανούς και στέγασε τα στρατοδικεία τους, αλλά και τους αγωνιστές του ∆ηµοκρατικού Στρατού κατά τον εµφύλιο, καθώς επανήλθε το στρατοδικείο των επίσηµων αρχών στο κτήριο και τα υπόγειά του έγιναν κρατητήρια ανταρτών, από όπου πέρασαν πλέον των 120 αγωνιστών.


Κτίρια – Υποδοµές

Προχωράµε στην αναβάθµιση και ανακατασκευή σε κτιριακές υποδοµές του ∆ήµου µας.

Συνολική ∆απάνη Παρεµβάσεων 3.891.600,00 €

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Προϋπολογισµός: 2.500.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΥΠΕΣ / ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι

Στοιχεία Ένταξης: Προς υποβολή 5ος 2019 – προέγκριση

Φάση υλοποίησης: Υπό αξιολόγηση

ΕΞΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ ΠΡΩΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ

Προϋπολογισµός: 940.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ∆ΑΝΕΙΟ ΑΠΌ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΝΕΙΩΝ

Στοιχεία Ένταξης: Υπάρχει προέγκριση εξαγοράς από το Τ.Π.∆ µέχρι το ποσό του 1.000.000,00 €
Αναµένεται απόφαση ∆.Σ. για τη λήψη του δανείου

ΕΞΑΓΟΡΑ ΒΙΛΑΣ ΤΟΥΡΚΟΒΑΣΙΛΗ

Προχωρήσαµε στην απόκτηση του διατηρητέου κτίσµατος, γνωστό ως «Βίλα του Τουρκοβασίλη», µε πόρους του «Πράσινου Ταµείου» µε στόχο την αποκατάσταση του κτιρίου και τη λειτουργία του σε

«Μουσείο Μ. Θεοδωράκη», µέσω χρηµατοδοτήσεων στην τρέχουσα Προγραµµατική Περίοδο (2014-2020) και την ανάδειξή του ως «Φάρου Πολιτισµού» για την πόλη και την ευρύτερη περιοχή.

Ύψος Χρηµατοδότηση: 347.000,00€

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΖΟΠΟΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Υ.

Προϋπολογισµός: 10.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΣΟΥ

Φάση υλοποίησης: Ολοκληρώθηκε

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ Τ.Κ. ΚΟΛΛΙΝΩΝ ΚΑΙ Τ.Κ. ΡΙΖΩΝ

Προϋπολογισµός: 24.600,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: LEADER-ΠΑΡΝΩΝΑΣ ΑΕ / ΕΣΠΑ 2014-2020

Στοιχεία Ένταξης: Προέγκριση

Φάση υλοποίησης: Προς έκδοση απόφασης έγκρισης και δηµοπράτηση

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ Τ.Κ. ΠΙΑΝΑΣ, Τ.Κ. ΛΕΒΙ∆ΙΟΥ ΚΑΙ Τ.Κ. ΚΑΝ∆ΗΛΑΣ

Προϋπολογισµός: 20.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ∆ΩΡΕΑ

Φάση υλοποίησης: Ολοκληρώθηκε

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΣΙΛΙΜΝΑΣ

Προϋπολογισµός: 50.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ∆ΩΡΕΑ

Φάση υλοποίησης: Ολοκληρώθηκε


Αγροτική Oδοποιία
Αντιπληµµυρικά έργα – Απαλλοτριώσεις

Προχωράµε άµεσα σε µια σειρά από έργα υποδοµής για τις αγροτικές περιοχές του ∆ήµου

Συνολική ∆απάνη Παρεµβάσεων 29.997.441,85 €

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Προϋπολογισµός: 1.400.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΥΠΕΣ / ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ

Στοιχεία Ένταξης: 17519/7-3-2019

Φάση υλοποίησης: Προς δηµοπράτηση

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Προϋπολογισµός: 500.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ / ΕΠ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020»

Στοιχεία Ένταξης: 2339/20-9-2018

Φάση υλοποίησης: Προς δηµοπράτηση

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ∆ΡΟΜΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

Προϋπολογισµός: 1.900.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΥΠΕΣ / Π∆Ε ΣΑΕ855

Στοιχεία Ένταξης: 65491/12-6-2017

Φάση υλοποίησης: Προς υπογραφή σύµβασης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ

Προϋπολογισµός: 70.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΥΠΕΣ / Π∆Ε ΣΑΕ055

Στοιχεία Ένταξης: 4325/9-1-2017

Φάση υλοποίησης: Υλοποιείται

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ

Προϋπολογισµός: 50.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΥΠΕΣ / Π∆Ε ΣΑΕ055

Στοιχεία Ένταξης: 22556/8-7-2016

Φάση υλοποίησης: Υλοποιείται

ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΥΜΜΗΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Προϋπολογισµός: 1.840.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΥΠΥΜΕ∆Ι/Π∆Ε ΣΑΕ572

Στοιχεία Ένταξης: ∆ΑΕΕ/1142/30.08.2017

Φάση υλοποίησης: Προς ∆ηµοπράτηση

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ∆ΡΟΜΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΠΌ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ «ΖΟΡΜΠΑ»

Προϋπολογισµός: 350.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΥΠΕΣ / Π∆Ε ΣΑΕ055

Στοιχεία Ένταξης: 59172/25-10-2018

Φάση υλοποίησης: Υπογραφή συµβάσεων – προς εκτέλεση

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ∆ΙΑΝΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΑΠΟ Ο∆Ο ΑΓΊΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ ΕΩΣ ΚΑΊ 11ου ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΠΕ∆Ο) ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΓΓΊΣΤΊΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΓΊΟΥ ΝΊΚΟΛΑΟΥ ΚΑΊ ΑΓΊΟΥ ΑΘΑΝΑΣΊΟΥ ΚΑΊ ΑΠΑΛΛΟΤΡΟΊΩΣΕΊΣ

Προϋπολογισµός: 22.500.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΥΠΥΜΕ∆Ι

Στοιχεία Ένταξης: Προέγκριση χρηµατοδότησης από ΥΠΥΜΕ∆Ι

Φάση υλοποίησης: Αναµονή έγκρισης µε παράλληλη διαδικασία απαλλοτριώσεων

ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ ΚΑΝ∆ΗΛΑΣ

Προϋπολογισµός: 460.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΣΟΥ (Π∆Ε)

Στοιχεία Ένταξης: 2019

Φάση υλοποίησης: Προς ∆ηµοπράτηση

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΠΙΤΣΑΝΗ ΓΙΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Προϋπολογισµός: 767.441,85 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

Στοιχεία Ένταξης: ΑΠΟΦΑΣΗ ∆.Σ ∆ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 9/04/2019

Φάση υλοποίησης: Εξαγορά προς εκτέλεση

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ∆ΙΑΝΟΙΞΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Ο∆ΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΠΡΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Προϋπολογισµός: 160.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΜΕ ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

Στοιχεία Ένταξης: Προς έγκριση Προγραµµατικής


Οδικό ∆ίκτυο – Σηµάνσεις

Βελτιώνουµε, Συντηρούµε, Αποκαθιστούµε το οδικό δίκτυο και τις σηµάνσεις του ∆ήµου µας

Συνολική ∆απάνη Παρεµβάσεων 5.185.000,00 €

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΑ 2016 ΣΤΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

Προϋπολογισµός: 1.200.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΥΠΥΜΕ∆Ι/Π∆Ε ΣΑΕ571

Στοιχεία Ένταξης: 883/21-3-2017

Φάση υλοποίησης: Σύµβαση µε Ανάδοχο

ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο∆ΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Ι.Μ. ΕΠΑΝΩ ΧΡΕΠΑΣ (Τ.Κ. ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ)

Προϋπολογισµός: 80.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΤΑΠΤΟΚ / ΕΣΠΑ 2014-2020

Στοιχεία Ένταξης: Προ εγκεκριµένο µε χρηµατοδότηση από την ΑΡΚΑ∆ΙΑ 2020

Φάση υλοποίησης: Έκδοση απόφασης ένταξης και δηµοπράτησης

ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο∆ΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΜΕ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ (ΕΝΤΟΣ Τ.Κ. ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ)

Προϋπολογισµός: 45.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΤΑΠΤΟΚ / ΕΣΠΑ 2014-2020

Στοιχεία Ένταξης: Προ εγκεκριµένο µε χρηµατοδότηση από την ΑΡΚΑ∆ΙΑ 2020

Φάση υλοποίησης: Έκδοση απόφασης ένταξης και δηµοπράτησης

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΑΠΟ Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΒΥΤΙΝΑΣ ΠΡΟΣ ΚΑΡ∆ΑΡΑ-ΧΙΟΝΟ∆ΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΣΤΡΑΚΙΝΑΣ

Προϋπολογισµός: 300.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΣΟΥ

Φάση υλοποίησης: Προς εκτέλεση από ανάδοχο

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟ∆ΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΝΑΥΠΛΙΟΥ-ΚΑΛΑΜΩΝ-ΣΠΑΡΤΗΣ-ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ-ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

Προϋπολογισµός: 1.000.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΣΟΥ

Φάση υλοποίησης: Προς εκτέλεση από ανάδοχο

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΛΙΜΝΗ-ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Προϋπολογισµός: 500.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: Π∆Ε/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΣΟΥ

Φάση υλοποίησης: Ολοκληρώθηκε

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ Ο∆ΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΚΑΨΙΑ
ΜΕ ΟΡΙΟ ΠΑΛΑΙΑΣ Ο∆ΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Προϋπολογισµός: 80.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: Π∆Ε/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΣΟΥ

Φάση υλοποίησης: Ολοκληρώθηκε

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ο∆ΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Προϋπολογισµός: 90.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: Π∆Ε/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΣΟΥ

Φάση υλοποίησης: Ολοκληρώθηκε

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ∆ΡΟΜΟΥ ΑΠΟ Τ.Κ. ΘΑΝΑ ΠΡΟΣ Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Προϋπολογισµός: 140.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: Π∆Ε/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΣΟΥ

Φάση υλοποίησης: Προς ∆ηµοπράτηση

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ-Ι.Μ. ΕΠΑΝΩ ΧΡΕΠΑΣ

Προϋπολογισµός: 80.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: Π∆Ε/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΣΟΥ

Φάση υλοποίησης: Προς ∆ηµοπράτηση

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΓΙΟ ΗΛΙΑ ΑΣΕΑΣ

Προϋπολογισµός: 100.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: Π∆Ε/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΣΟΥ

Στοιχεία Ένταξης: 2019

Φάση υλοποίησης: Προς ∆ηµοπράτηση

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Ο∆ΩΝ ∆.Κ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Προϋπολογισµός: 1.020.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΥΠΟΑΝ

Στοιχεία Ένταξης: Αναµένεται εγκριτική απόφαση

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Ο∆ΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΕΚΤΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Προϋπολογισµός: 550.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΤΑΠΤΟΚ / ΕΣΠΑ 2014-2020

Στοιχεία Ένταξης: Προ εγκεκριµένο µε χρηµατοδότηση από την ΑΡΚΑ∆ΙΑ 2020

Φάση υλοποίησης: Έκδοση απόφασης ένταξης και δηµοπράτησης


Μηχανήµατα – Αυτοκίνητα – Εξοπλισµός

Προχωράµε στην αναβάθµιση των µηχανηµάτων και του εξοπλισµού του ∆ήµου προκειµένου να καταστεί πιο άµεση και αποτελεσµατική η επίλυση των προβληµάτων που προκύπτουν και η συντήρηση του οδικού δικτύου µε ιδία µέσα.

Συνολική ∆απάνη Παρεµβάσεων 818.560,00 €

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Προϋπολογισµός: 339.760,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΥΠΕΣ/ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ

Στοιχεία Ένταξης: 60960/31-10-18

Φάση υλοποίησης: ∆ιαδικασία δηµοπράτησης.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Προϋπολογισµός: 303.800,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΥΠΕΣ/Π∆Ε 2018 ΣΑΕ055

Στοιχεία Ένταξης: 119782/9-11-2018

Φάση υλοποίησης: ∆ιαδικασία δηµοπράτησης.

Πολυµηχάνηµα συνοδευόµενο από: Μηχάνηµα επούλωσης λάκκων, Λεπίδας αποχιονισµού, Βραχίονα µε δυνατότητα προσαρµογής επί αυτού κεφαλής κλαδέµατος και κεφαλής καταστροφέα βλάστισης.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ

Προϋπολογισµός: 150.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ∆ΩΡΕΑ

Στοιχεία Ένταξης: 2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΠΥΣΤΙΟΦΟΡΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Προϋπολογισµός: 25.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Στοιχεία Ένταξης: 2017


Ύδρευση – Αποχέτευση – Άρδευση

Ολοκληρώσαµε έργα ύδρευσης και άρδευσης µε σκοπό τη σωστή διαχείριση, την εξοικονόµηση και αξιοποίηση των υδάτινων πόρων.

Επεµβαίνουµε και επιλύουµε τα προβλήµατα από τα ακραία καιρικά φαινοµένα.

Συνολική ∆απάνη Παρεµβάσεων 66.975.067,98 €

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΡΙΖΩΝ

Προϋπολογισµός: 413.555,26 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΠΕΡ. ΠΕΛ-ΣΟΥ / ΕΣΠΑ

Στοιχεία Ένταξης: 2014

Φάση υλοποίησης: Ολοκληρώθηκε 2015

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΣΤΑ∆ΙΟΥ

Προϋπολογισµός: 317.833,85 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΠΕΡ. ΠΕΛ-ΣΟΥ / ΕΣΠΑ

Στοιχεία Ένταξης: 2014

Φάση υλοποίησης: Ολοκληρώθηκε 2015

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΑΡΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΛΑΧΟΚΕΡΑΣΙΑΣ

Προϋπολογισµός: 26.003,76 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ∆ΗΜΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Στοιχεία Ένταξης: 2018

Φάση υλοποίησης: Υλοποιείται

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΩΝ Τ.Κ. ΒΛΑΧΟΚΕΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΣΙΑΣ

Προϋπολογισµός: 50.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΥΠΕΣ / ΠΡΟΓΡ. ΛΕΙΨΥ∆ΡΙΑΣ

Στοιχεία Ένταξης: 2018

Φάση υλοποίησης: Ολοκληρώθηκε 4/2019

ΑΓΟΡΑ ∆ΥΟ (2) ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Υ∆ΡΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ∆.Ε. ΚΟΡΥΘΙΟΥ ΚΑΙ ΤΕΓΕΑΣ

Προϋπολογισµός: 150.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΥΠΕΣ / ΠΡΟΓΡ. ΛΕΙΨΥ∆ΡΙΑΣ

Φάση υλοποίησης: Προς δηµοπράτηση

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Ε. ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ (Τ.Κ. ΑΣΕΑΣ)

Προϋπολογισµός: 37.515,36 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ∆ΕΥΑΤ

Φάση υλοποίησης: Ολοκληρώθηκε

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ

Προϋπολογισµός: 21.715,27 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ∆ΗΜΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Φάση υλοποίησης: Ολοκληρώθηκε

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΤΖΙΒΑ

Προϋπολογισµός: 9.605,92 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ∆ΕΥΑΤ

Φάση υλοποίησης: Ολοκληρώθηκε

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΘΡΩΝ ∆.Ε. ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ ΚΑΙ ∆.Ε. ΦΑΛΑΝΘΟΥ

Προϋπολογισµός: 19.574,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ∆ΕΥΑΤ

Φάση υλοποίησης: Ολοκληρώθηκε

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Ο∆ΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΗ

Προϋπολογισµός: 10.265,04 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ∆ΕΥΑΤ

Φάση υλοποίησης: Ολοκληρώθηκε

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Ο∆ΟΥ ΑΜΥΚΛΩΝ

Προϋπολογισµός: 10.200,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ∆ΕΥΑΤ

Φάση υλοποίησης: Ολοκληρώθηκε

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ∆.Κ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Προϋπολογισµός: 43.408,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ∆ΕΥΑΤ

Φάση υλοποίησης: Ολοκληρώθηκε

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΘΡΩΝ

Προϋπολογισµός: 20.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ∆ΕΥΑΤ

Φάση υλοποίησης: Ολοκληρώθηκε

∆ΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ

Προϋπολογισµός: 20.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ∆ΕΥΑΤ

Φάση υλοποίησης: Ολοκληρώθηκε

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Προϋπολογισµός: 19.600,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ∆ΕΥΑΤ 50% ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 50%

Φάση υλοποίησης: Ολοκληρώθηκε

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΘΡΩΝ ∆.Ε. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ∆.Ε. ΛΕΒΙ∆ΙΟΥ

Προϋπολογισµός: 19.580,40 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ∆ΕΥΑΤ

Φάση υλοποίησης: Ολοκληρώθηκε

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΑΝ∆ΗΛΑΣ

Προϋπολογισµός: 560.002,86 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΠΕΡ. ΠΕΛ-ΣΟΥ / ΕΣΠΑ

Φάση υλοποίησης: Ολοκληρώθηκε 2015

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΌ ΠΗΓΕΣ ΠΙΑΝΑΣ

Προϋπολογισµός: 4.313.259,87 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΠΕΡ. ΠΕΛ-ΣΟΥ / ΕΣΠΑ & Π∆Ε

Στοιχεία Ένταξης: Σύµβαση 12/2014

Φάση υλοποίησης: Ολοκληρώθηκε 6/2018

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ∆ΊΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Κ. ΤΡΊΠΟΛΗΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΤΣΟΒΑΣ – ΜΑΗ ΘΑΝΑΣΗΣ- ΠΑΝΑΡΚΑ∆ΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΟ)

Προϋπολογισµός: 472.431,45 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΥΠΕΣ / ΘΗΣΕΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΨΥ∆ΡΙΑΣ

Στοιχεία Ένταξης: Σύµβαση 12/2016

Φάση υλοποίησης: Υλοποιείται

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ∆.Ε. ΛΕΒΙ∆ΙΟΥ ΚΑΙ ∆.Ε. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ

Προϋπολογισµός: 90.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ∆ΕΥΑΤ

Φάση υλοποίησης: Υλοποιείται

ΑΝΤΊΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΊ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ∆ΊΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Ε. ΜΑΝΤΊΝΕΊΑΣ (Τ.Κ. ΣΙΜΙΑ∆ΩΝ)

Προϋπολογισµός: 231.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ∆ΕΥΑΤ

Στοιχεία Ένταξης: 2019

Φάση υλοποίησης: Προς εκτέλεση

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΌ Τ.Κ. ΜΑΝΙΑΤΗ ΠΡΟΣ Τ.Κ. ΑΓΡΙΑΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΠΡΟΣ Τ.Κ. ΜΑΝΙΑΤΗ – ΚΑΛΤΕΖΙΕΣ

Προϋπολογισµός: 880.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

Στοιχεία Ένταξης: 2018

Φάση υλοποίησης: Προς υπογραφή σύµβασης

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ

Προϋπολογισµός: 700.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΤΑΠΤΟΚ / ΕΣΠΑ 2014-2020

Στοιχεία Ένταξης: Προ εγκεκριµένο µε χρηµατοδότηση από την ΑΡΚΑ∆ΙΑ 2020

Φάση υλοποίησης: Έκδοση απόφασης ένταξης και δηµοπράτησης

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ (ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ) ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ ΜΕΘΥ∆ΡΙΟΥ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ, ΚΑΨΙΑ, ΛΟΥΚΑ, ΣΗΜΙΑ∆ΩΝ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ, Τ.Κ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ ΚΟΡΥΘΙΟΥ, Τ.Κ. ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Προϋπολογισµός: 2.357.723,58 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΥΠΕΣ / ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ

Στοιχεία Ένταξης: 2018

Φάση υλοποίησης: Προς υπογραφή σύµβασης

ΑΝΤΊΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΊΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ (ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ) ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ ΜΕΘΥ∆ΡΊΟΥ ΤΩΝ Τ.Κ. ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ, ∆ΑΡΑ, ΛΊΜΝΗΣ, ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ, ΠΑΛΑΊΟΠΥΡΓΟΥ, ΠΑΝΑΓΊΤΣΑΣ, ΧΩΤΟΥΣΑΣ ΤΗΣ ∆.Ε. ΛΕΒΊ∆ΊΟΥ

Προϋπολογισµός: 2.160.069,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΠΕΡ. ΠΕΛ-ΣΟΥ / ΕΣΠΑ

Στοιχεία Ένταξης: 2018

Φάση υλοποίησης: Προς υπογραφή σύµβασης

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ/ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΕΥΑΤ

Προϋπολογισµός: 1.498.191,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Στοιχεία Ένταξης: 2018

Φάση υλοποίησης: Αξιολόγηση προσφορών για ανάδειξη αναδόχου

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΛΥΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Προϋπολογισµός: 4.300.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΥΠΕΣ

Στοιχεία Ένταξης: Προς υποβολή

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Προϋπολογισµός: 4.100.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΥΠΕΣ

Στοιχεία Ένταξης: Προς υποβολή

∆ΙΑΝΟΙΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΘΗΝΑΙΟΥ

Προϋπολογισµός: 6.497,39 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

Φάση υλοποίησης: Ολοκληρώθηκε

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ Τ.Κ. ΒΛΑΧΟΚΕΡΑΣΙΑΣ

Προϋπολογισµός: 13.430,97 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ∆ΗΜΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Φάση υλοποίησης: Ολοκληρώθηκε

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ∆ΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΑΡΣΕΝΕΪΚΩΝ

Προϋπολογισµός: 31.164,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ∆ΕΥΑΤ

Φάση υλοποίησης: Ολοκληρώθηκε

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΑΝΘΥΡΕΑΣ

Προϋπολογισµός: 23.709,68 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

Φάση υλοποίησης: Ολοκληρώθηκε

∆ΙΑΝΟΙΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΣΕΑΣ

Προϋπολογισµός: 16.043,56 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

Φάση υλοποίησης: Ολοκληρώθηκε

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΑΝΘΥΡΕΑΣ

Προϋπολογισµός: 17.094,50 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

Φάση υλοποίησης: Ολοκληρώθηκε

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΑΓΟΥΛΑΣ

Προϋπολογισµός: 20.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

Φάση υλοποίησης: Ολοκληρώθηκε

ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΛΕΒΙ∆ΙΟΥ

Προϋπολογισµός: 11.335.593,26 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΥΠΕΣ / ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ

Στοιχεία Ένταξης: 2018

Φάση υλοποίησης: Προς δηµοπράτηση

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΚΟΛΛΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

Προϋπολογισµός: 920.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΥΠΕΣ / ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ

Στοιχεία Ένταξης: 2019

Φάση υλοποίησης: Προς δηµοπράτηση

ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΘΗΝΑΙΟΥ

Προϋπολογισµός: 1.700.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

Στοιχεία Ένταξης: 2018

Φάση υλοποίησης: Προς δηµοπράτηση

ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΑΠΌ ΤΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΑΚΑΣ

Προϋπολογισµός: 30.000.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στοιχεία Ένταξης: Εγκεκριµένο. Αναµένεται απόφαση έγκρισης 5/2019

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ
ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓΙΟΥ ΣΩΣΤΗ Τ.Κ. ΣΤΑ∆ΙΟΥ ΤΕΓΕΑΣ

Προϋπολογισµός: 20.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΥΠΕΣ/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΨΥ∆ΡΙΑΣ

Στοιχεία Ένταξης: 2019

Φάση υλοποίησης: Προς εκτέλεση

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ
 ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΑΓΙΩΡΓΙΤΙΚΩΝ – ΜΑΝΑΡΙ – ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ

Προϋπολογισµός: 20.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΥΠΕΣ/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΨΥ∆ΡΙΑΣ

Στοιχεία Ένταξης: 2019

Φάση υλοποίησης: Προς εκτέλεση


Η καθηµερινότητα
στο ∆ήµο µας

∆ιαχείριση Απορριµµάτων

∆ώσαµε ρεαλιστική αλλά και βιώσιµη λύση.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕΓΑΒΟΥΝΙ.

Συνολική ∆απάνη Παρέµβασης: 675.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΥΠΕΣ / Π∆Ε 600.000,00 – Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 75.000,00

Φάση υλοποίησης: Υλοποιείται (1η Φάση)

Προχωρήσαµε σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες για να αντιµετωπίσουµε το πρόβληµα της διαχείρισης των απορριµµάτων στο ∆ήµο µας, µε γνώµονα τη δηµόσια υγεία και τη προστασία του περιβάλλοντος.

Ζητήσαµε από τη κεντρική διοίκηση, δεδοµένης της αδυναµίας του περιφερειακού Φορέα ∆ιαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων να ανταποκριθεί αποτελεσµατικά στο πρόβληµα των απορριµµάτων, να προβεί σε νοµοθετική ρύθµιση ώστε, ∆ήµοι όπως ο δικός µας να µπορούν αυτοτελώς να διαχειριστούν τα απορρίµµατα που παράγουν. Ένα πρόβληµα που ακόµα και σήµερα δυσχεραίνει τη λειτουργία του ∆ήµου µας και τη καθηµερινότητα των πολιτών µας. Εξάλλου η δηµιουργία νέων ΧΑ∆Α στη περιοχή µας, δεν µας τιµά ως πολίτες και δεν αντανακλά το πολιτισµό µας.

Προχωρήσαµε µε εισαγγελική εντολή στο καθαρισµό οικοπέδων στο ∆ήµο µας που αποτελούσαν κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία.

Προχωράµε και υιοθετούµε νέες συνήθειες, εφαρµόζοντας τις αρχές της κυκλικής οικονοµίας

Προωθούµε την πρόληψη και την ανακύκλωση των απορριµµάτων και ενισχύουµε το δίκτυο ∆ιαλογής στη Πηγή.

Συλλέγουµε χωριστά το γυαλί καθώς και το χαρτί από σχολεία, δηµόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες, κλπ.

Προωθούµε την οικιακή κοµποστοποίηση, τη χωριστή συλλογή πράσινων αποβλήτων και τη συλλογή αποβλήτων κουζίνας.

Εφαρµόσαµε και συνεχίζουµε ένα πρόγραµµα ολοκληρωµένης ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των δηµοτών και ειδικότερα των παιδιών για τα οφέλη της επαναχρησιµοποίησης και ανακύκλωσης των απορριµµάτων.

Σχεδιάζουµε τη κατασκευή ενός Ολοκληρωµένου Πράσινου Σηµείου.


Έργα Μικρής Κλίµακας
Εργασίες – Προµήθειες

Χρηµατοδότηση από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του ∆ήµου και Αντισταθµιστικά οφέλη ΑΠΕ)

Υλοποιήσαµε παρεµβάσεις στο σύνολο του ∆ήµου Τρίπολης
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΥΨΟΥΣ 2.267.357,00 €

Άµεσα εκτελούνται παρεµβάσεις:
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΥΨΟΥΣ 1.951.779,61€


∆ιαχείριση Αδέσποτων ζώων

∆ώσαµε ιδιαίτερη σηµασία στο πρόβληµα που είχε δηµιουργηθεί και εξακολουθεί να υπάρχει µε τα αδέσποτα ζώα, τα οποία όµως έχουν και αυτά δικαίωµα στη φροντίδα.

Εφαρµόσαµε κατά γράµµα τη νοµοθεσία. Κατά τη περίοδο 2015-2018, προχωρήσαµε στη περισυλλογή 600 ζώων. Πραγµατοποιήθηκαν σε 420 από αυτά όλες οι απαραίτητες κτηνιατρικές υπηρεσίες όπως σήµανση και καταχώρησή τους σε µητρώο, εµβολιασµός και υγιής στείρωση.

Προχωρήσαµε σε υιοθεσίες καθώς και στην προµήθεια τροφών σε φιλόζωους εθελοντές για την κάλυψη των αναγκών των αδέσποτων ζώων.

Εφαρµόσαµε κατά γράµµα τη νοµοθεσία. Κατά τη περίοδο 2015-2018, προχωρήσαµε στη περισυλλογή 600 ζώων, παρείχαµε κτηνιατρικές υπηρεσίες (πχ. σήµανση και καταχώρηση σε µητρώο, εµβολιασµό και υγιή στείρωση) σε περίπου 420 από αυτά, σε υιοθεσίες καθώς και στην προµήθεια τροφών σε φιλόζωους προς κάλυψη των αναγκών των αδέσποτων ζώων.

Ενοικιάσαµε και διαµορφώνουµε χώρο φιλοξενίας. Εφαρµόζουµε ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα ορθολογικής διαχείρισης µε στόχο την ευζωία των ζώων και την προστασία της δηµόσιας υγείας καθώς και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Α∆ΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ (ΕΝ∆ΙΑΙΤΗΜΑ)

Προϋπολογισµός: 68.126,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: Ιδίοι Πόροι

Φάση υλοποίησης: Υλοποιείται

Η δυναµικότητα του χώρου φιλοξενίας ανέρχεται σε 100 θέσεις ενήλικων και ανήλικων ζώων
όπου θα πραγµατοποιείται:

 • Κτηνιατρικός έλεγχος και διαχωρισµός των ζώων σε κατηγορίες ανάλογα µε την κατάσταση της υγείας τους, ώστε να είναι εφικτή η άµεση παροχή κατάλληλης αγωγής.
 • Υγιής στείρωση και περίθαλψη για µία τουλάχιστον εβδοµάδα ή όσο κρίνει ο ανάδοχος κτηνίατρος.
 • Σήµανση των ζώων και καταχώρησή τους σε µητρώο.
 • Προσωρινή φιλοξενία ζώων συντροφιάς ηλικίας µικρότερης των (5) µηνών, µέχρι την ηλικία των (5) µηνών.
 • Υιοθεσίες: Οι ενδιαφερόµενοι ανάδοχοι θα µπορούν να επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις του κέντρου σε καθηµερινή βάση.
 • Ευαισθητοποιηµένοι πολίτες θα µπορούν να επισκέπτονται καθηµερινά το κέντρο ώστε να βοηθούν εθελοντικά.
 • Για τα επιθετικά και βαριά τραυµατισµένα ζώα, καθώς και για αυτά που φέρουν ζωοανθρωπονόσους, προβλέπεται φιλοξενία έως την έκδοση γνωµάτευσης από τις αρµόδιες επιτροπές.

Κυκλοφοριακό

Προχωρήσαµε για πρώτη φορά στην εκπόνηση και έγκριση συνολικής κυκλοφοριακής µελέτης για την πόλη της Τρίπολης, µε την σχετική έκδοση ΦΕΚ.

Εφαρµόζουµε άµεσα τη νέα κυκλοφοριακή µελέτη για την καλύτερη κυκλοφορία στην πόλη.

Ολοκληρώνουµε τη διάνοιξη της οδού Ε. Μπακοπούλου -προέκταση της οδού Παπαρρηγοπούλου- ενός πολύ σηµαντικού έργου για το κυκλοφοριακό της Τρίπολης, ενός έργου πνοής.


Φωτισµός

Συντηρούµε και αναβαθµίζουµε το φωτισµό του ∆ήµου µας, συνολικά.

Αντικαθιστούµε τα 12.777 παλαιά ενεργοβόρα φωτιστικά σώµατα µε νέας τεχνολογίας LED, σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου µας, επιτυγχάνοντας:

 • Ανάληψη του κόστους συντήρησης από τον ανάδοχο.
 • Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας,
 • Περιορισµό της ετήσιας εκποµπής ρύπων CO2.
 • Πλήρη αποπληρωµή σε βάθος δεκαετίας της επένδυσης, των τόκων και τυχόν λοιπών εξόδων µέσω της εξοικονόµησης ενέργειας.

Συνολική ∆απάνη Παρέµβασης 3.375.751,20 €

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Φορέας Χρηµατοδότησης: ∆άνειο από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων.

Φάση υλοποίησης: Έχει προεγκριθεί από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων. Αναµένεται απόφαση ∆.Σ ∆ήµου Τρίπολης για διενέργεια δηµοπράτησης.


Στάθµευση

Απαραίτητη προϋπόθεση για την δηµιουργία νέων χώρων στάθµευσης και την οριοθέτηση θέσεων ελεγχόµενης στάθµευσης, ήταν η έγκριση από την πολιτεία (µε έκδοση ΦΕΚ) ολοκληρωµένης κυκλοφοριακής µελέτης της πόλης, η οποία ουδέποτε υπήρχε µέχρι σήµερα και η οποία πλέον ολοκληρώθηκε και εγκρίθηκε το ∆εκέµβριο του 2018.

Έχοντας πλέον τη νοµιµότητα:

Προχωράµε στην οριοθέτηση των θέσεων ελεγχόµενης στάθµευσης, επί οδών και πλατειών. Με την εφαρµογή της νέας κυκλοφοριακής µελέτης δηµιουργούνται νέες θέσεις στάθµευσης ελεύθερης χρήσης για τους µόνιµους κατοίκους.

∆ίνουµε την οριστική λύση στο πρόβληµα στάθµευσης µε τη δηµιουργία 2 νέων υπόγειων πάρκινγκ (614 θέσεων) στη πόλη της Τρίπολης.

Η χρηµατοδότησή τους θα πραγµατοποιηθεί από τον ανάδοχο µε µηδενική συµµετοχή του ∆ήµου. Το έργο αφορά Σύµπραξη ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα (Σ∆ΙΤ).

Συνολική ∆απάνη Παρέµβασης 7.000.000,00 €

 • Υπόγειο πάρκινγκ τριών επιπέδων, 426 θέσεων, στον ακάλυπτο χώρο όπισθεν του ∆ικαστικού µεγάρου και παράλληλη διαµόρφωση ισόγειου επιφάνειας σε χώρο πράσινου.
 • Υπόγειο πάρκινγκ τεσσάρων επιπέδων, 188 θέσεων, στη πλατεία της κάτω Αγοράς και παράλληλη διαµόρφωση ισογείου επιφάνειας σε πλατεία και χώρο πρασίνου.


Μελέτες

Σχεδιάζουµε ολοκληρωµένες παρεµβάσεις στο σύνολο του ∆ήµου στοχεύοντας στην επίλυση προβληµάτων καθηµερινότητας των πολιτών.

Συνολική ∆απάνη Παρεµβάσεων 634.000,00 €

ΣΧΕ∆ΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ∆ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Προϋπολογισµός: 65.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ / ΛΟΙΠΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016

Φάση υλοποίησης: Προς δηµοπράτηση

ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ Τ.Κ. ΛΕΒΙ∆ΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Προϋπολογισµός: 90.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ / Π∆Ε

Φάση υλοποίησης: Προσωρινός ανάδοχος

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Προϋπολογισµός: 220.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ / Π∆Ε

Φάση υλοποίησης: Υλοποιείται

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

Προϋπολογισµός: 14.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: Ιδίοι Πόροι

Φάση υλοποίησης: Ολοκληρώθηκε

ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Προϋπολογισµός: 160.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΥΠ. ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ / Π∆Ε ΣΑΕ 572

Φάση υλοποίησης: Προς δηµοπράτηση

ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Προϋπολογισµός: 85.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ∆ΑΝΕΙΩΝ

Φάση υλοποίησης: Ένταξη


Πράσινο

Συντηρούµε όλους τους κοινόχρηστους χώρους αστικού πρασίνου. Στόχος µας είναι η προστασία, η συντήρηση και η ανάπτυξη του υπάρχοντος πρασίνου όλου του ∆ήµου Τρίπολης.
Το βραβευµένο από την WWF πάρκο της πλατείας Άρεως, τα υπόλοιπα πάρκα της πόλης και οι πλατείες, οι παιδικές χαρές, οι δεντροστοιχίες, οι λοιποί χώροι της ∆.Κ Τρίπολης αλλά και το αστικό πράσινο των 78 Τοπικών Κοινοτήτων του ∆ήµου µας, όπως πλατείες, παιδικές χαρές, πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής κ.λπ, χρήζουν καθηµερινής αδιάκοπης φροντίδας από το υπάρχον λιγοστό µόνιµο προσωπικό που πασχίζει πραγµατικά να συντηρήσει και να αναβαθµίσει αυτούς τους χώρους προκειµένου να είναι πάντα επισκέψιµοι από τους δηµότες µας και να αποτελούν σηµεία αναφοράς για το πράσινο όλης της Ελλάδας.

∆ίνουµε ιδιαίτερη βαρύτητα στην κοπή επικίνδυνων δέντρων, όπου τίθεται θέµα ασφάλειας τόσο των ανθρώπων όσο και παρακείµενων κατασκευών. Σηµειώνεται ότι το Τµήµα πρασίνου του ∆ήµου τηρώντας την αρχή της περιβαλλοντικής αντιστάθµισης προβαίνει στην αντικατάστασή τους µε φύτευση άλλων νεαρών δέντρων και θάµνων που βελτιώνουν την αισθητική του περιβάλλοντος χώρου.

Σύνταξη κανονισµού πρασίνου. Ο Κανονισµός που έχει εγκριθεί µε οµόφωνη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ισχύει για τους δηµοτικούς κοινόχρηστους χώρους αστικού πρασίνου και περιλαµβάνει τα µέτρα προστασίας τους, τους κανόνες χρήσης, τις επιτρεπτές ή µη ενέργειες εντός των ορίων τους, τις χρεώσεις για τις ενέργειες µε την άδεια του ∆ήµου και τις κυρώσεις που επιβάλλονται για τις παραβάσεις.


Τουρισµός

Ο Τουρισµός είναι η «βαριά βιοµηχανία» της Περιφέρειας Πελοποννήσου και κατ’ επέκταση της Αρκαδίας. Ειδικότερα για τον ∆ήµο Τρίπολης, ο στόχος της τουριστικής ανάπτυξης είναι η επιµήκυνση του µέσου χρόνου παραµονής στο ∆ήµο µας και η αύξηση του αριθµού των διανυκτερεύσεων. Στόχος είναι να µετασχηµατίσουµε την Τρίπολη από επαγγελµατικό προορισµό και πόλη παραµονής µιας ηµέρας κατά µέσο όρο, σε θεµατικό τουριστικό προορισµό και σε διπλασιασµό –τουλάχιστον– των διανυκτερεύσεων.

Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος πρέπει η τουριστική ανάπτυξη να είναι ολοκληρωµένη και βιώσιµη και να αξιοποιεί ολιστικά το σύνολο των πόρων: πολιτιστικών, περιβαλλοντικών, ιστορικών κλπ.

Προωθούµε το brand name «Αρκαδία» και το Αρκαδικό Ιδεώδες, αναδεικνύοντας έτσι την περιοχή µας σε δυνατό τουριστικό πόλο έλξης και ειδικότερα τη πόλη µας ως ένα περιβαλλοντικό, πολιτιστικό και τουριστικό προορισµό στην Ευρώπη.

Η καθιέρωση και η προώθηση του Αρκαδικού Ιδεώδους ξεκίνησε την περίοδο 2015-2016. Το «Αρκαδικό Ιδεώδες» αποτέλεσε το βασικό concept πάνω στο οποίο δοµήθηκε η πρότασή µας για την διεκδίκηση της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021. Σχεδιάσαµε µια ολοκληρωµένη πρόταση πολιτιστικής ανάπτυξης και ανάδειξης της Τρίπολης και προωθήσαµε την Αρκαδία και το Αρκαδικό Ιδεώδες σε ολόκληρη την Ευρώπη αλλά και πέρα απ’ αυτήν. Αναπτύξαµε ή δηµιουργήσαµε νέα δίκτυα συνεργασίας µε πόλεις και ∆ιεθνείς Οργανισµούς, µε κοινό πεδίο την Αρκαδία.

Σχεδιάσαµε ή υιοθετήσαµε και στηρίξαµε καινοτόµες δράσεις ανάδειξης του ιστορικού αποθέµατος της Τρίπολης (π.χ. Άλωση της Τριπολιτσάς)

Σχεδιάζουµε, σε συνεργασία µε Ακαδηµαϊκά Ιδρύµατα και καλλιτέχνες διεθνούς κύρους, το πλαίσιο των επετειακών εορταστικών εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Ένα χρονικό ορόσηµο στο οποίο η Τρίπολη θα πρωταγωνιστήσει πανελλαδικά.

Προωθήσαµε την συνεργασία µε την πόλη Ανχουέι της Κίνας, στη βάση ενός κοινού σχεδίου ανάπτυξης του ορεινού αποθέµατος που διαθέτουµε (Μαίναλο – Ανχουέι).

Πέραν αυτών, η ολοκληρωµένη πολιτιστική µας πολιτική, η δηµιουργία του πλέγµατος των θεµατικών µουσειακών και εκθεσιακών χώρων που υλοποιούµε και σχεδιάζουµε (π.χ. Έκθεση Ελαιοκοµικής και Σιδηροδροµικής ιστορίας Ελαιοχωρίου, Χώρος Μνήµης Γρ. Λαµπράκη στην Κερασίτσα, Μουσείο του Αγώνα στην Τρίπολη κ.ά.) έχει αρχίσει σιγά σιγά να δηµιουργεί το προφίλ και τη φυσιογνωµία της Τρίπολης ως τουριστικού προορισµού.

Αναβαθµίζεται συνολικότερα η περιοχή της Πλατείας Άρεως, µε το µεγάλο έργο της ολοκληρωµένης ανάπλασης του Αποστολοπούλειου Πνευµατικού Κέντρου, µε τη δηµιουργία Μουσείου Αγώνα στο κτίριο του σηµερινού ∆ικαστικού Μεγάρου, αλλά και άλλων παρεµβάσεων. Η χρηµατοδότηση των επεµβάσεων αυτών έχει εξασφαλιστεί τόσο από δηµόσιες πηγές όσο και από ιδιωτικά κεφάλαια.

Σταθερή µας επιδίωξη, σε κάθε δράση τουριστικής ανάπτυξης, είναι η στενή συνεργασία του ∆ήµου µε το Επιµελητήριο Αρκαδίας, τον Εµπορικό Σύλλογο, την Ένωση Ξενοδόχων Αρκαδίας, τον Τουριστικό Οργανισµό Πελοποννήσου και τους λοιπούς Φορείς του ∆ήµου µας, δεδοµένου ότι η ανάπτυξη του Τοµέα του Τουρισµού – όπως και κάθε άλλου Τοµέα άλλωστε, – είναι µια πολύπλευρη διαδικασία που απαιτεί ευρύτερες συνεργασίες και διαδράσεις.

Η τουριστική ανάπτυξη µιας περιοχής και η καθιέρωσή της ως τουριστικού προορισµού, µέσω ενός αξιόπιστου “Τουριστικού Προτύπου” είναι µια επίπονη και µακροχρόνια διαδικασία. Βάλαµε τις βάσεις, σκιαγραφήσαµε το περίγραµµα, θέσαµε τις βασικές προδιαγραφές, βαδίσαµε τα πρώτα – δύσκολα – βήµατα. Η συνέχεια προµηνύεται εντυπωσιακή.

Προγραµµατίζουµε την Αναβάθµιση, Συντήρηση και Ανάδειξη του Τουριστικού προϊόντος του ∆ήµου µε έργα όπως:

Συνολική ∆απάνη Παρεµβάσεων 410.000,00 €

ΑΝΑΒΑΘΜΊΣΗ ΚΑΊ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΊΚΤΥΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΊΩΝ ΜΑΊΝΑΛΟΥ

Προϋπολογισµός: 200.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΤΑΠΤΟΚ / ΕΣΠΑ 2014-2020

Φάση υλοποίησης: Προς υποβολή

ΑΝΑ∆ΕΊΞΗ ΤΟΥΡΊΣΤΊΚΩΝ ∆ΊΑ∆ΡΟΜΩΝ
(ΖΕΥΓΟΛΑΤΊΟ-ΚΑΨΊΑ-ΝΕΟΧΩΡΊΟ-ΤΕΓΕΑ-ΜΑΝΤΊΝΕΊΑ)

Προϋπολογισµός: 210.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΤΑΠΤΟΚ / ΕΣΠΑ 2014-2020

Φάση υλοποίησης: Προς υποβολή


Πολιτισµός
Αθλητισµός

Ενισχύουµε τα πολιτιστικά και αθλητικά δρώµενα του ∆ήµου Τρίπολης, ώστε να γίνει η Τρίπολη πρωτεύουσα των πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων της Πελοποννήσου.

Φιλοξενήσαµε το 2ο Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Snow Volley στο Χιονοδροµικό Κέντρο του Μαίναλου σε συνεργασία µε την Ελληνική Οµοσπονδία Πετοσφαίρισης.

Βρεθήκαµε δίπλα στο 12ο Κύπελλο ΚΟΑΤ που συγκέντρωσε πάνω από 600 αθλητές.

Προβάλλαµε το ορειβατικό περιβαλλοντικό διήµερο στο Μαίναλο που πραγµατοποιήθηκε από τον Σύλλογο Αρκάδων Ορειβατών και Οικολόγων.

Προχωράµε στη δωρεάν έκδοση κάρτας πρόσβασης όλο το 24ωρο στο χώρο του στίβου του ∆ΑΚ Τρίπολης για κάθε ενδιαφερόµενο πολίτη.

Υλοποιούµε και προβάλλουµε το Πρόγραµµα «Άθληση για όλους» µε 18 Τµήµατα στοχευµένα ανά ηλικιακή οµάδα.

Προτεραιότητες για τον Αθλητισµό:

Συντηρούµε επαρκώς τους ανοικτούς και κλειστούς αθλητικούς χώρους στο ∆ήµο µας και δηµιουργούµε υπαίθριους χώρους άθλησης ανοικτής πρόσβασης σε άλλα σηµεία του ∆ήµου.

Εκσυγχρονίζουµε και αναβαθµίζουµε το Κλειστό Κολυµβητήριο του ∆ήµου Τρίπολης, ένα κολυµβητήριο µε µοναδικές υποδοµές, ώστε να προσελκύσει περισσότερους πολίτες αλλά και να φιλοξενήσει µεγάλες διοργανώσεις.

Αναβαθµίζουµε συνολικά τις αθλητικές υποδοµές του ∆ήµου ώστε να µπορούν να φιλοξενήσουν διοργανώσεις υψηλού επιπέδου, αλλά και δράσεις που προωθούν τον αθλητισµό.

Προτεραιότητες
για τον Πολιτισµό:

Αναβαθµίζουµε και αναδεικνύουµε συνολικά τον Πολιτισµό του ∆ήµου µας.

Ενισχύουµε τις µεγάλες εορταστικές µας εκδηλώσεις, Χριστούγεννα, Πάσχα, Άλωση της Τριπολιτσάς, Καλοκαιρινό Φεστιβάλ. Πιο συγκεκριµένα εµπλουτίσαµε και αναβαθµίσαµε τις καθιερωµένες εκδηλώσεις του ∆ήµου, τόσο σε περιεχόµενο όσο και σε ποιότητα, επιτυγχάνοντας να τους δώσουµε “Ταυτότητα” (π.χ. Tree-πολη).

Αναδεικνύουµε κορυφαίες στιγµές της ιστορίας της πόλης, που σφράγισαν ανεξίτηλα την ταυτότητά της µε σειρά εκδηλώσεων, δηµιουργώντας ένα πρωτοποριακό πολιτιστικό περιβάλλον. Προωθήσαµε και καθιερώσαµε µια σύγχρονη καλλιτεχνική προσέγγιση στο πλαίσιο των εορτασµών της επετείου της Άλωσης της Τριπολιτσάς, η οποία δηµιούργησε αίσθηση ευρύτερα, λόγω των καινοτόµων χορογραφιών και της συνολικής δραµατουργικής και µουσικής απόδοσης.

Επιπλέον βρισκόµαστε στο στάδιο της οριστικοποίησης της χρηµατοδότησης από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενηµέρωσης µιας διαδραστικής εφαρµογής της ψηφιακής αναπαράστασης της Άλωσης της Τριπολιτσάς.

Αναζωογονούµε το κέντρο της πόλης, µε την υλοποίηση και καθιέρωση «Νύχτας Shock Price». Η πολυµορφία της συγκεκριµένης δράσης δεν περιορίζεται απλά σε µια επιµήκυνση του ωραρίου λειτουργίας των εµπορικών καταστηµάτων, αλλά µε τα πολλά διαφορετικά events που διοργανώνονται παράλληλα σε πολλά σηµεία του κέντρου, µετατρέπεται ολόκληρη η πόλη σε ένα τεράστιο “πάρκο” συµµετοχής και διασκέδασης. Η Νύχτα Shock Price είναι αφιερωµένη τόσο στους εµπόρους όσο και στους καταναλωτές και υλοποιήθηκε µε τη στενή συνεργασία του Επιµελητηρίου Αρκαδίας και του Εµπορικού Συλλόγου Τρίπολης.

Καθιερώσαµε την Επιτροπή Μακροχρόνιου Στρατηγικού Σχεδιασµού για την Πολιτιστική Ανάπτυξη, ένα Όργανο δηµοκρατικής διαβούλευσης όλων των Φορέων του πολιτιστικού γίγνεσθαι στην Τρίπολη.

Στο πλαίσιο της Επιτροπής αυτής, εκπονήθηκε – για πρώτη φορά – ένα Ολοκληρωµένο Στρατηγικό Σχέδιο Πολιτιστικής Ανάπτυξης της Τρίπολης, το οποίο βρίσκεται στη φάση εξειδίκευσης και λεπτοµερούς κοστολόγησης, ώστε να υποβληθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.

∆ηµιουργήσαµε συνθήκες εξωστρέφειας και ενεργοποιήσαµε κάθε δηµιουργικό σύνολο της πόλης µας. Για πρώτη φορά οι Πολιτιστικοί Φορείς της Τρίπολης σχεδίασαν και υλοποίησαν από κοινού δράσεις και εκδηλώσεις.

Προχωράµε συντονισµένα σε µια προσπάθεια τουριστικής και καλλιτεχνικής προβολής της πόλης µε πρωτότυπες και ελκυστικές ιδέες, (φεστιβάλ, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις).

Πιο συγκεκριµένα διοργανώσαµε για πρώτη φορά το Φεστιβάλ Νέων, δίνοντας την ευκαιρία σε νέα καλλιτεχνικά σχήµατα να εκφραστούν και να αναδείξουν το έργο τους. Το Φεστιβάλ Νέων είναι µια δράση που δίνει νέα πνοή στα πολιτιστικά δρώµενα του ∆ήµου της Τρίπολης. Στοχεύουµε στη διαρκή αναβάθµιση του θεσµού και στην καθιέρωσή του ως ένα ευρύτερης εµβέλειας Φεστιβάλ.

Ενισχύσαµε τον Πολιτισµό του ∆ήµου µας
µε νέες παρεµβάσεις και δράσεις:

Αναβαθµίσαµε τον τεχνικό εξοπλισµό και τις υποδοµές του Μαλλιαροπούλειου Θεάτρου.

∆ιοργανώσαµε για πρώτη φορά πολιτιστικές εκδηλώσεις σε περιφερειακά σηµεία και ανενεργούς χώρους, καθιερώνοντάς τους ως Χώρους Πολιτισµού. Πιο συγκεκριµένα διοργανώσαµε για πρώτη φορά πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Αρχαίο Θέατρο Μαντινείας, στο Αρχαίο Θέατρο Ορχοµενού, στις παλιές εγκαταστάσεις του ΟΣΕ κ.ά.

Καθιερώσαµε, εµπλουτίσαµε και αναβαθµίσαµε το Φεστιβάλ Τρίπολης, τους θερινούς µήνες. Μια δράση που ξεκίνησε ως ένα µικρό σύνολο µουσικών – κυρίως – εκδηλώσεων έχει πλέον εξελιχθεί σε ένα µεγάλο, πολυεπίπεδο και πολυθεµατικό γεγονός 3µηνης διάρκειας.

Φιλοξενήσαµε και παρουσιάσαµε στην πόλη µας καλλιτέχνες και σχήµατα αναγνωρισµένης αξίας διεθνώς (Εθνική Λυρική Σκηνή, ∆ΗΠΕΘΕ, Κρατική Ορχήστρα, καλλιτέχνες όλων των µορφών τέχνης, κ.ά.)

Η Τρίπολη έχει πλέον καταταχθεί στην χορεία των πολιτιστικά ενεργών πόλεων της χώρας, µε αξιόλογες πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες, όλο το χρόνο.


Πρόνοια

και Κοινωνική Συνοχή

Υποστηρίζουµε έµπρακτα τους συνανθρώπους µας που έχουν ανάγκη και στεκόµαστε δίπλα τους.

Προχωρήσαµε σε ∆ωρεάν προληπτικούς ελέγχους και διαγνωστικές εξετάσεις:

 • Προγεννητικό Έλεγχο και Τοκετό σε Άπορες Γυναίκες του ∆ήµου µας σε συνεργασία µε το Μαιευτήριο ΛΗΤΩ
 • Εξέταση για HIV και ηπατίτιδες Β και C σε συνεργασία µε το Κέντρο Πρόληψης κατά των εξαρτήσεων Νοµού Αρκαδίας «Η ΑΝΕΛΙΞΗ» και µε τα Κέντρα Πρόληψης «Checkpoint»
 • Εξετάσεις µαστογραφίας και τεστ Παπανικολάου (τεστ ΠΑΠ) για τις γυναίκες που κατοικούν στο ∆ήµο Τρίπολης, µε στόχο την πρόληψη και την έγκυρη διάγνωση του Καρκίνου του Μαστού καιτου Τραχήλου της Μήτρας σε συνεργασία µε το Ελληνικό Ίδρυµα Ογκολογίας (Ε.Ι.Ο.) και το «Κέντρο Αποκατάστασης & Αποθεραπείας Παλλάδιον».

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016 ΚΣ ΠΕ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ

Προϋπολογισµός: 2.532.175,83 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΤΕΒΑ

Στοιχεία ένταξης: 994/19-5-2016

Φάση υλοποίησης: Υλοποιείται

Παρέχουµε το επίδοµα ΤΕΒΑ σε περίπου 7.609 ωφελούµενους που αντιµετωπίζουν σοβαρές επισιτιστικές και υλικές ελλείψεις.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του ∆ήµου Τρίπολης παρέχει δωρεάν τυποποιηµένα είδη διατροφής, ένδυσης, παιχνίδια, σχολικά, είδη οικιακού εξοπλισµού, κ.ά. στους αποδεδειγµένα οικονοµικά αδύναµους κατοίκους. Το Κοινωνικό Παντοπωλείο στηρίζουν εθελοντικές εισφορές, τόσο σε είδος όσο και σε χρήµα, από επιχειρήσεις, εταιρείες, οργανώσεις, συλλόγους, σωµατεία, ιδρύµατα, ιδιώτες, αλλά και τον ίδιο το ∆ήµο, προκειµένου να ενισχύεται διαρκώς το επίπεδο των παρεχόµενων υπηρεσιών. Οι επιχειρηµατίες της πόλης και της ευρύτερης περιοχής µε την στήριξη του θεσµού αυτού αποδεικνύουν την µεγάλη συναίσθηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης τους. Η αποτελεσµατικότητα της λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου κρίνεται από την µεγάλη συµµετοχή της ίδιας της κοινωνίας.

Ωφελούµενοι:

2014: 483 οικογένειες (1100 άτοµα)
2015: 491 οικογένειες (1014 άτοµα)
2016: 357 οικογένειες (770 άτοµα)
2017: 384 οικογένειες ( 733 άτοµα)
2018: 286 οικογένειες (543 άτοµα)

* Η µείωση του αριθµού ωφελούµενων οφείλεται στην παράλληλη λειτουργία του Προγράµµατος «Αποκεντρωµένες Προµήθειες τροφίµων και βασικής υλικής συνδροµής» (ΤΕΒΑ) το οποίο λειτουργεί από το 2016, και υπήρξε µετάβαση ωφελούµενων σε αυτό.

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Α∆ΥΝΑΜΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

 • Παιδιά οικονοµικά αδύναµων οικογενειών έχουν την ευκαιρία να κάνουν δωρεάν µαθήµατα κολύµβησης στο Κλειστό ∆ηµοτικό κολυµβητήριο.
 • Αξιοποιούµε τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς µας προς όφελος των πολιτών. Παρέχουµε δωρεάν θέσεις φροντίδας, φιλοξενίας και δηµιουργικής απασχόλησης σε παιδιά και βρέφη. Η δράση «Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής» στηρίζει µητέρες (ή τους έχοντες την επιµέλεια των παιδιών) άνεργες ή εργαζόµενες στον ιδιωτικό τοµέα παρέχοντας δωρεάν θέσης φροντίδας και φιλοξενίας, δηλαδή παροχή υπηρεσιών προσχολικής εκπαίδευσης, φύλαξης και σίτισης καθώς και δηµιουργικής απασχόλησης βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόµων µε αναπηρία στις αντίστοιχες ∆οµές του ∆ήµου Τρίπολης.

∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ

Συνεχίζουµε και αναβαθµίζουµε το ∆ηµοτικό Λαχανόκηπο. Το πρόγραµµα του ∆ηµοτικού Λαχανόκηπου έχει ως άµεσο σκοπό την σίτιση των ωφελουµένων του, όµως στην πράξη και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του Λαχανόκηπου δηµιουργείται ένα ευχάριστο κλίµα συνεργασίας µεταξύ των καλλιεργητών. Οι πολίτες έχουν ένα καθηµερινό ενδιαφέρον, ένα κίνητρο για να εργαστούν, να ενεργοποιηθούν και να ξεχαστούν από τα σοβαρά καθηµερινά τους προβλήµατα. Ο ∆ηµοτικός Λαχανόκηπος δίνει τη δυνατότητα σε 150 συµπολίτες µας να φτιάξουν το δικό τους κήπο µε ένα συµβολικό αντίτιµο.

Στεκόµαστε δίπλα στις κακοποιηµένες γυναίκες

Λειτουργούµε «ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ» ο οποίος έχει µεχρι σήµερα φιλοξενήσει και υποστηρήξει 41 άτοµα, εκ των οποίων 21 παιδιά.

Προϋπολογισµός: 771.832,12 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ / ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ ∆ΊΠΛΑ ΣΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ 

Προχωράµε στη δηµιουργία Κέντρου ∆ηµιουργικής Απασχόλησης (Κ∆ΑΠ) ΜΕΑ

Προϋπολογισµός: 73.180,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: Ιδίοι Πόροι

Φάση υλοποίησης: Προς ∆ηµοπράτηση

Το Κέντρο ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών µε Αναπηρίες (Κ∆ΑΠ – ΜΕΑ) ∆ήµου Τρίπολης αποτελεί Μονάδα δηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών µε Αναπηρίες και εφήβων µε νοητική υστέρηση και κινητική αναπηρία, δυναµικότητας 20 – 25 ατόµων.

Το Κ∆ΑΠ – ΜΕΑ εντάσσεται στο πλαίσιο νέων δράσεων – προγραµµάτων στον τοµέα της πρόνοιας και της ανάπτυξης ενός δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης. Με την ενέργεια αυτή ενισχύεται ο θεσµός της οικογένειας, διαφυλάσσεται η οικογενειακή αλληλεγγύη, εναρµονίζεται η οικογενειακή και εργασιακή ζωή και προετοιµάζεται η ένταξη των παιδιών / εφήβων /ατόµων µε αναπηρίες στην κοινωνική και οικονοµική ζωή.

Οι σκοποί του Κ∆ΑΠ – ΜΕΑ είναι:

α) η δηµιουργική απασχόληση των παιδιών / εφήβων µε αναπηρίες,

β) η κοινωνική ένταξη παιδιών / εφήβων µε αναπηρίες,

γ) η στήριξη της οικογένειας τους ώστε να αντιµετωπιστούν καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισµού και να αποφευχθεί η χρήση ιδρυµατικής φροντίδας και

δ) η βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιών / εφήβων µε αναπηρίες και των οικογενειών τους.

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ

Υποστηρίζουµε τη λειτουργία των τριών τµηµάτων του Κ.Α.Π.Η ∆ήµου Τρίπολης

Ο ∆ήµος Τρίπολης στηρίζει την Τρίτη Ηλικία λειτουργώντας το κεντρικό Κ.Α.Π.Η στην πλατεία Βαλτετσίου και δύο παραρτήµατα, ένα ακόµα στην Τρίπολη και ένα στην Κερασίτσα Τεγέας.

Σκοπός των Κ.Α.Π.Η  είναι η παροχή υπηρεσιών για την πρόληψη, θεραπεία και αποκατάσταση των βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών αναγκών τους µε στόχο ο ηλικιωµένος να παραµείνει αυτόνοµο, ισότιµο και ενεργό µέλος του κοινωνικού συνόλου.

Τα Κ.Α.Π.Η πραγµατοποιούν δράσεις οι οποίες έχουν στόχο να γνωρίζονται τα µέλη µεταξύ τους, να περνούν δηµιουργικά και ευχάριστα το χρόνο τους και µε αυτό τον τρόπο, να συσφίγγονται οι σχέσεις µεταξύ τους.

Για το λόγο αυτό πραγµατοποιούνται εκδροµές αλλά και δραστηριότητες όπως χορός, χορωδία, γυµναστική ενδυνάµωσης και πληροφορική, οργανώνονται οµάδες περιπάτου και ανταλλαγής απόψεων, λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη, ενώ οι δηµιουργικές αυτές δραστηριότητες έχουν συµπληρωθεί από προγράµµατα αλληλοβοήθειας και φυσικοθεραπείας.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι µια περίοδος από τη λειτουργία της κατασκήνωσης του ∆ήµου στο Παράλιο Άστρος είναι αφιερωµένη στα µέλη του ΚΑΠΗ.

Πρόγραµµα Βοήθεια στο Σπίτι

Συνεχίζουµε και ενισχύουµε το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι». Στόχος του προγράµµατος είναι η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών σε άτοµα που δεν δύνανται να αυτοεξυπηρετηθούν. Ωφελούµενοι του προγράµµατος είναι άτοµα τρίτης ηλικίας καθώς και άτοµα µε κινητικές δυσκολίες και ειδικές ανάγκες µε προτεραιότητα σε άτοµα χαµηλού εισοδήµατος. Το πρόγραµµα αυτό υλοποιείται σε όλες τις ∆ηµοτικές Ενότητες του ∆ήµου Τρίπολης.

Στεκόµαστε δίπλα σΕ αυτούς που δεν είχαν άλλη επιλογή

Υλοποιούµε σε συνεργασία µε την Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες το πρόγραµµα φιλοξενίας αιτούντων άσυλο, σε διαµερίσµατα στην πόλη της Τρίπολης, προσφέροντας στέγαση και υποστηρικτικές υπηρεσίες σε συνολικά 300 πρόσφυγες, ενισχύοντας παράλληλα την τοπική οικονοµία.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ

Προϋπολογισµός: 801.550,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΕ / ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΙΑ ΟΗΕ

Φάση υλοποίησης: Υλοποιείται

Προχωρήσαµε στη λειτουργία της «∆οµής Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφυγοπαίδων (∆.Υ.Ε.Π.)», στο 9ο ∆ηµοτικό Σχολείο Τρίπολης. Έχουν ήδη εγγραφεί για να φοιτήσουν 60 παιδιά ηλικίας δηµοτικού σχολείου. Επίσης φοιτούν 25 νήπια στα νηπιαγωγεία της πόλης.

ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ

Συνεχίζουµε και αναβαθµίζουµε τις Παιδικές Κατασκηνώσεις του ∆ήµου Τρίπολης στο Παράλιο Άστρος. Υποδεχόµαστε και φιλοξενούµε κάθε χρόνο περίπου οκτακόσια (800) παιδιά, ηλικίας 6-12 ετών, σε επτά (7) κατασκηνωτικές περιόδους διάρκειας οκτώ (8) ηµερών η κάθε µία. Κάθε κατασκηνωτική περίοδος φιλοξενεί περίπου 100 παιδιά, αγόρια ή κορίτσια, οκτώ οµάδων εκάστη. Λειτουργούν για δύο µήνες περίπου το καλοκαίρι. Για το σκοπό αυτό προσλαµβάνονται 30 άτοµα διαφόρων ειδικοτήτων (ιατρός, απόφοιτοι παιδαγωγικών σχολών για οµαδάρχες, καθηγητές φυσικής αγωγής, µάγειρας, τραπεζοκόµοι, φύλακας, καθαρίστριες, κ.λπ).

∆ΡΑΣΕΙΣ για παιδια

Εντάσσουµε στο πολιτιστικό µας πρόγραµµα κάθε χρόνο παιδικές παραστάσεις, οργανώνουµε δράσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα για παιδιά του ∆ήµου µας. Οι χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, οι Απόκριες και το καλοκαιρινό πρόγραµµα του ∆ήµου Τρίπολης είναι γεµάτο µε παιδικές δράσεις στην πόλη της Τρίπολης αλλά και σε πολλά χωριά του ∆ήµου µας. Στόχος µας, να φέρουµε τα παιδιά κοντά στον πολιτισµό, προσφέροντάς τους ταυτόχρονα διασκέδαση και ψυχαγωγία.

Συνεχίζουµε και Ενισχύουµε τη λειτουργία Θερινών Τµηµάτων ∆ηµιουργικής Απασχόλησης παιδιών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Τρίπολης µε στόχο τη ψυχαγωγία και διαπαιδαγώγηση παιδιών σχολικής ηλικίας, κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών των σχολείων τους, µε δηµιουργικές και ευχάριστες δραστηριότητες.


∆ιακυβέρνηση

Προωθούµε την ψηφιακή αναβάθµιση των υπηρεσιών του ∆ήµου, µε γρήγορες και αποτελεσµατικές υπηρεσίες για τους πολίτες.

Σχεδιάζουµε την Τρίπολη του αύριο µε τη δηµιουργία ψηφιακών υποδοµών:

Αυτοµατοποιηµένη υπηρεσία εξυπηρέτησης πολιτών 15181

Υπηρεσία αυτοµατοποιηµένης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης που δέχεται τα αιτήµατα των πολιτών 24ώρες το 24ώρο. Με µια απλή φωνητική περιγραφή του προβλήµατος, το αίτηµα µεταφέρεται αυτοµατοποιηµένα στην αρµόδια Υπηρεσία.

Υπηρεσία δωρεάν Wi-Fi για τους πολίτες σε επιλεγµένα σηµεία
της πόλης της Τρίπολης

Προϋπολογισµός: 15.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΠΕ∆ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Φάση υλοποίησης: Υλοποιείται

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΟΘΟΝΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Προϋπολογισµός: 50.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΥΠΕΣ/ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ II

Στοιχεία Ένταξης: Υποβολή 4/2019

Προµήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων στάσεων αστικής συγκοινωνίας ∆ήµου Τρίπολης µε οθόνες τηλεµατικής ενηµέρωσης του κοινού για τα προγραµµατισµένα δροµολόγια και τον προορισµό σε συνεργασία µε το ΚΤΕΛ Αρκαδίας µε στόχο την αναβάθµιση της καθηµερινής µετακίνησης του κοινού.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ (SMART CARE) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΕ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Προϋπολογισµός: 351.666,40 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΤΑΠΤΟΚ / ΕΣΠΑ 2014-2020

Στοιχεία Ένταξης: Προ εγκεκριµένο µε χρηµατοδότηση από την ΑΡΚΑ∆ΙΑ 2020

Φάση υλοποίησης: Έκδοση απόφασης ένταξης και δηµοπράτησης

Η δράση αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός δικτύου τηλεπρόνοιας, χρησιµοποιώντας υποδοµές τηλεµατικής, που θα λειτουργεί στο ∆ήµο για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στις ευπαθείς κοινωνικές οµάδες (ηλικιωµένους, ΑΜΕΑ, άτοµα µε χρόνιες παθήσεις κλπ.).

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 • ενεργειακή αναβάθµιση δηµοτικών κτιρίων
 • εφαρµογή «πράσινου» αστικού σχεδιασµού
 • βιοκλιµατικές αναπλάσεις αστικών χώρων και αύξηση χώρων πρασίνου

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

 • σχεδιασµός δραστηριοτήτων που αξιοποιούν το ποικίλο πολιτιστικό απόθεµα της πόλης µας

Ο ∆ήµος µας προωθεί

καλές πρακτικές

Προωθούµε τη Μεταρρύθµιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εφαρµόζοντας επιτυχηµένες πρακτικές σε τοµείς δραστηριότητάς µας. Βραβευτήκαµε από το Πρόγραµµα Ανάδειξης Καλών Πρακτικών στους Ελληνικούς ∆ήµους για δράσεις µας µε σηµαντικό αντίκτυπο στη τοπική κοινωνία. Ο ∆ήµος µας απέσπασε:

1ο Βραβείο για την καλή πρακτική Digital Tour. Η καλή πρακτική στον τοµέα Ψηφιοποίησης στον Πολιτισµό συνίσταται στην διασύνδεση πολιτιστικών πόρων: χώρων φυσικού κάλους και πολιτιστικού ενδιαφέροντος στον αγροτικό χώρο µε χώρους πολιτισµού στον αστικό ιστό µέσω µιας ηλεκτρονικής, διαδραστικής πύλης. ∆ια-συνδέθηκαν ψηφιακά το 2014, ένα θέατρο (Μαλλιαροπούλειο), ένας χώρος φυσικού κάλλους (Σπήλαια Κάψια) και ένα Μουσείο (Παπαναστασίου), µε παράλληλη ψηφιοποίηση του αρχείου του µουσείου.

Τιµητικό τίτλο για το e-Parking. Το σύστηµα σχεδιάστηκε από Ερευνητική Οµάδα του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου. Το σύστηµα που εφαρµόζεται παρεµβάλλεται στη λήψη του µηνύµατος των πολιτών και επιτρέπει στο ∆ήµο να έχει ιδία γνώση της κατάστασης, κάθε χρονική στιγµή, ανεξάρτητα από την όποια καταγραφή από το φορέα διαχείρισης γραπτών µηνυµάτων.

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Ο ∆ήµος Τρίπολης είναι πλέον η πρώτη Ελληνική πόλη, µετά την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη, που υλοποιεί το Πρόγραµµα της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων.

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων (Ε.Κ.Ν.) είναι µια εκπτωτική κάρτα, την οποία µπορούν να αποκτήσουν όλοι οι νέοι, ηλικίας 13 – 30 ετών. Το Πρόγραµµα της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων υλοποιείται από τη Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς και το Ίδρυµα Νεολαίας και ∆ια Βίου Μάθησης, προωθώντας στην Ελλάδα ένα εργαλείο επικοινωνίας, πληροφόρησης, κινητικότητας και ψυχαγωγίας των νέων Ευρωπαίων πολιτών.  

Οι κάτοχοι της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων µπορούν να απολαµβάνουν ειδικά προνόµια και αγαθά τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε 34 χώρες της Ευρώπης!

Ειδικές εκπτώσεις σε προϊόντα, και υπηρεσίες όπως:

Μεταφορές: αστικές/υπεραστικές συγκοινωνίες, σιδηροδροµικές µεταφορές, ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Εκπαίδευση: προγράµµατα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης ελληνικών πανεπιστηµίων, Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης, Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), σχολές ξένων γλωσσών, µαθήµατα χορού.

Τουρισµός: ταξιδιωτικά πρακτορεία, ξενοδοχεία, ενοικιαζόµενα δωµάτια, camping, hostels, ενοικιάσεις αυτοκινήτων. Πολιτισµός: κινηµατογράφοι, θέατρα, µουσεία, πολιτιστικές εκδηλώσεις, συναυλίες.

Καταστήµατα: ρούχα, οπτικά, κοµµωτήρια, κοσµηµατοπωλεία, βιβλιοπωλεία, ποδήλατα, είδη σπιτιού/δώρων ∆ιασκέδαση/Φαγητό: εστιατόρια, µπαρ, καφετέριες, club. Υγεία: κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, ιατροί, φαρµακεία. Αθλητισµός: γυµναστήρια. Οµορφιά: κοµµωτήρια, ινστιτούτα αισθητικής Υπηρεσίες: τηλεφωνία και internet

Οι κάτοχοι της Κάρτας αριθµούνται περίπου σε δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) σε όλη την χώρα και υπερβαίνουν τα 6.000.000 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο!

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων έχει πολλαπλές δυνατότητες και οφέλη. …δεν στεκόµαστε µόνο στις εκπτωτικές της παροχές. Έχουµε συνειδητοποιήσει ότι η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων αποτελεί ένα εξαιρετικό εργαλείο προώθησης και διαφήµισης της πόλης µας σε Εθνικό αλλά και Πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ως ∆ηµοτική Αρχή της Τρίπολης αντιληφθήκαµε τη σπουδαιότητα αυτού του Προγράµµατος και αναλάβαµε την πρωτοβουλία να το υλοποιήσουµε σε συνεργασία µε το Επιµελητήριο Αρκαδίας.

Για την δύσκολη οικονοµική συγκυρία που διανύουµε η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων αποτελεί ένα πολύ καλό εργαλείο τόσο για τους νέους, όσο και για τις επιχειρήσεις.

Ειδικότερα, για τις επιχειρήσεις τα οφέλη από τη συµµετοχή τους στο πρόγραµµα είναι πολύ σηµαντικά: µπαίνοντας στο δίκτυο της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, µια επιχείρηση µπορεί να προσεγγίσει ένα µεγάλο µέρος του νεανικού κοινού που γνωρίζει και χρησιµοποιεί την Κάρτα Νέων, ενώ παράλληλα διαφηµίζεται η επιχείρηση από όλα τα µέσα επικοινωνίας της Κάρτας Νέων (επίσηµη ιστοσελίδα, facebook και instagram). Έτσι, χωρίς κανένα κόστος, η επιχείρηση αποκτά προνοµιακή πρόσβαση σε ένα µεγάλο και δυναµικό καταναλωτικό κοινό (αυτό των νέων) και προωθεί την εικόνα της, διαφηµιζόµενη αδαπάνως µέσω του ευρύτατου δικτύου προώθησης της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων και των Μηχανισµών της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς.