Συντεύξεις υποψηφίων με το συνδυασμό του Δημήτρη Παυλή.